I Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej

We wtorek, 14.05.2013 r. w Warszawie odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Na to spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich 15 stowarzyszeń tworzących Euroregiony na granicach Polski. Walne Zebranie Delegatów zostało przygotowane przez Komitet Założycielski powołany 15.09.2012 r. w Rzeszowie podczas Zebrania Założycielskiego Federacji Euroregionów RP, w składzie Bożena Buchowicz, Czesław Fiedorowicz oraz Bartłomiej Bartczak.
Przewodniczącym obrad I Walnego Zebrania Delegatów był Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Pan Czesław Fiedorowicz.

Najważniejszą uchwałą tych obrad, były wybory Władz Statutowych czyli  Zarządu i  Komisji Rewizyjnej.
Zgłaszanie kandydatów było jawne, natomiast same wybory przeprowadzono w ramach tajnego głosowania delegatów.
Po przeliczeniu głosów przez powołaną w tym celu 3-osobową Komisję Skrutacyjną , w skład której weszli Pan Zdzisław Olszewski, Pani Daria Kardaczyńska oraz Pan Zygmunt Siarkiewicz, pomyślnie dokonano wyboru  władz Federacji.

Do składu Zarządu Federacji Euroregionów RP weszli:
- Czesław Fiedorowicz
- Henryk Makarewicz
- Bogusław Waksmundzki
- Janusz Pierzyna
- Krzysztof Soska.

Bezpośrednio po wyborach Zarząd udał się na pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania się i wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
Na Przewodniczącego Zarządu Federacji Euroregionów RP wybrano Czesława Fiedorowicza – z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, natomiast Wiceprzewodniczącym Zarządu został Pan Henryk Makarewicz z Euroregionu Bug.
 

Następnie omawiano różne sprawy formalno-organizacyjne dotyczące funkcjonowania Federacji Euroregionów RP.
Nowo wybrany Zarząd Federacji zobowiązał się do zorganizowania spotkania z Minister Rozwoju Regionalnego Panią Elżbietą Bieńkowską w celu omówienia zasad wdrażania programów współpracy transgranicznej, obowiązujących w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl