Zasady Działania PNWM

Najważniejszym zadaniem PNWM (www.pnwm.org) jest ułatwianie nawiązywania kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką, a także jej wspieranie zarówno finansowe, jak i merytoryczne. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania uzyskało w 1996 roku uprawnienia Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do koordynowania współpracy w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego. PNWM wspiera różne formy wymiany młodzieży: bezpośrednio - przyznając dofinansowanie na realizację projektów, jak i pośrednio poprzez doradztwo, pomoc merytoryczną, organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów itd.
 
Kompetencje Jednostki Centralnej PNWM w Szczecinie obejmują:
 • przyjmowanie i opracowywanie merytoryczne wniosków na wymianę szkolną i     pozaszkolną,
 • wydawanie decyzji o dofinansowaniu projektów,
 • przekazywanie środków finansowych wnioskodawcom,
 • rozliczanie merytoryczno-finansowe zrealizowanych projektów,
 • opracowywanie i rozliczanie własnych projektów dofinansowywanych ze środków PNWM,
 • monitoring polsko-niemieckich projektów wymian młodzieżowych,
 • stałe doradztwo merytoryczne i pomoc w przygotowaniu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania realizuje także własne projekty:
 • polsko-niemieckie seminaria dla animatorów wymiany,
 • konferencje dla animatorów wymian z województwa zachodniopomorskiego,
 • szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców PNWM,
 • koordynuje współpracę zachodniopomorskich placówek młodzieżowych z Bayerischer Jugendring (Bawarskim Kołem Młodzieży),
 • opracowuje i wydaje własne publikacje,
 • pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów partnerskich szkół i placówek pozaszkolnych,
 • Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży.
 
 
Powstanie i ramy prawne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest organizacją utworzoną w 1991 roku przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. PNWM powstała na mocy "Umowy o polsko niemieckiej współpracy młodzieży" z dnia 17 czerwca 1991 roku oraz "Umowy o wymianie młodzieży" z dnia 10 listopada 1989 roku. Działalność PNWM opiera się na partnerskiej i równoprawnej współpracy Polaków i Niemców. PNWM dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba rządy. Wszystkie gremia PNWM mają obsadę dwunarodową, zaś organem nadzorczym jest Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży, kierowana przez Ministra Edukacji Narodowej z polskiej strony oraz Ministra Federalnego ds. Seniorów, Rodziny, Kobiet, Dzieci i Młodzieży ze strony niemieckiej.
PNWM ma dwa główne biura w Warszawie i Poczdamie, dwóch dyrektorów zarządzających (Paweł Moras - dyrektor polski, zarządzający biurem w Warszawie oraz Stephan Erb - dyrektor niemiecki z biura w Poczdamie), każde z biur odpowiada zgodnie z merytorycznym podziałem za obydwa kraje.
 
Biuro w Warszawie zajmuje się:
 •  wymianą szkolną, także trójstronną
 •  dokształcaniem nauczycieli
 •  polsko-niemieckimi kursami językowymi
   
Biuro w Poczdamie zajmuje się:
 • pozaszkolną wymianą młodzieży (domy kultury, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe, kościelne)
 • spotkaniami o charakterze sportowym
 • trójstronną wymianą
 • praktykami zawodowymi
 • budżetem i finansami
 
Zapraszamy do odwiedzenia również strony głównej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: www.pnwm.org
 
 
 
Rodzaje dofinansowywanych przez PNWM projektów:
 
 •      wspólne przedsięwzięcia mające charakter spotkań młodzieży:
- wspólne lekcje,
- seminaria na tematy polityczne, społeczne, socjalne, historyczne,
- przedsięwzięcia służące poszerzaniu wiedzy o kraju partnera,
- programy służące wychowaniu i edukacji młodzieży w dziedzinie kultury i sportu
- wspólne spotkania młodzieży w ramach partnerstwa i współpracy miast,
  programy podnoszące kwalifikacje zawodowe młodzieży.
 
 •      przedsięwzięcia w regionie przygranicznym
Za „przygraniczne" uznaje się następujące województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Natomiast po stronie niemieckiej są to kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Berlin i Saksonia. Jeżeli projekt odbywa się w regionie przygranicznym i bierze w nim udział młodzież z terenów przygranicznych, istnieje możliwość realizacji krótszego programu (nawet jednodniowego). Dopuszczane jest również uczestnictwo uczniów poniżej 12 roku życia.
 
 
 •       przedsięwzięcia trójstronne
Do młodzieży z Polski i Niemiec może dołączyć młodzież z trzeciego kraju - obojętne czy to kraj europejski, czy pozaeuropejski. Spotkania te mogą odbywać się w Polsce lub w Niemczech. Dla spotkań trójstronnych obowiązują te same wymagania, co dla dwustronnych polsko-niemieckich spotkań. Międzynarodowe projekty z uczestnikami z czterech i więcej krajów nie są dotowane przez PNWM.
 
 •       praktyki
W ramach edukacji zawodowej dotowane są indywidualne oraz grupowe praktyki młodzieży. Dofinansowanie przyznawane jest niezależnie od branży. Wyjazd na praktyki nie może być obowiązkową praktyką podyktowaną programem studiów. Praktyki mogą trwać od czterech tygodni do trzech miesięcy (w uzasadnionych przypadkach krócej). Wspierane są także praktyki bez udziału grupy partnerskiej w programie, m.in.:
 
-     indywidualny pobyt w celu wyboru zawodu, przygotowania zawodowego oraz kształcenia w zawodzie (praktyki),
-     indywidualny pobyt w celu zapoznania się z przebiegiem dnia pracy instytucji partnerskiej (hospitacja),
-     pobyt grupy w celu wyboru zawodu, przygotowania zawodowego oraz kształcenia w zawodzie, gdy po odbyciu wspólnego wprowadzenia
      uczestnicy realizują praktykę pojedynczo bądź w parach.
 
 •       programy specjalistyczne:
-     szkolenia dla specjalistów zajmujących się wymianą młodzieży,
-     kursy językowe,
-     konferencje partnerów wymiany
 
 •       4x3 – prosta sprawa!
Model „4x3 - prosta sprawa!" umożliwia dotowanie tzw. mikroprojektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży. „4x3" oznacza kwotę 3333 zł. Składa się na nią maksymalna dotacja PNWM na jeden projekt w wysokości 3000 zł przy minimalnym udziale własnym wynoszącym 333 zł (co najmniej 10% kosztów). Przykładami typowych projektów „4x3" są: koncerty, wystawy, publikacje dla młodzieży.
 •       podróże do miejsc pamięci
Wspólna przyszłość młodych Polaków i Niemców w zjednoczonej Europie wymaga znajomości historii. Aby ją popularyzować PNWM dotuje podróże do miejsc pamięci terroru nazistowskiego. W drodze wyjątku także wtedy, gdy odbywają się one bez udziału partnera. Jeżeli podróż do miejsca pamięci odbywa się z grupą partnerską, traktowana jest jako polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. Na odmiennych zasadach traktowana jest podróż do miejsca pamięci bez grupy partnerskiej:
  • Podróż do miejsca pamięci powinna trwać co najmniej 4 i nie więcej niż 28 dni
  • 80% czasu programu stanowią zajęcia realizowane bezpośrednio w miejscu pamięci
  • Tematyka programu nawiązuje jednoznacznie do wybranego miejsca pamięci
  • W programie i opisie projektu uwzględnionoprzygotowanie i podsumowanie podróży do miejsca pamięci.
 
 •       Przygotowanie i podsumowanie projektu przez kadrę kierowniczą i uczniów
Sukces projektu w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i podsumowania wymiany, szczególnie w przypadku nowych partnerstw. Dwa dni spotkania przygotowawczego lub podsumowującego mogą być dofinansowane przez PNWM. 
 
PNWM nie przyznaje dotacji na:
 • programy naukowe
 • przedsięwzięcia inwestycyjne
 • programy komercyjne
 • programy wyłącznie turystyczne
 • koszty instytucjonalne (personel)
 • pobyty w charakterze au pair,
 • indywidualne wyjazdy zagraniczne, np. udziału w kursach językowych w kraju sąsiada,
 • roczne pobyty szkolne za granicą,
 • wyjazdy na studia i praktyki studenckie za granicą,
 • projekty dla młodzieży z czterech i więcej krajów,
 • przedsięwzięcia budowlane.
 
Przesłanki dofinansowania przedsięwzięć
 • posiadanie partnera
 • kwalifikacje kadry kierowniczej
 • pedagogiczna realizacja celów
 • aktywny współudział młodzieży
 • ubezpieczenie uczestników
 • uzgodnienie programu
 
 
Kryteria przyznawania dofinansowania

Dotacje PNWM mają charakter celowy, są przyznawane wyłącznie jako dofinansowanie projektów, nie pokrywają całości kosztów projektu.
 • Uprawnionymi do otrzymania dotacji są młodzi ludzie w wieku od 12 do 26 lat oraz osoby prowadzące program,
 • Liczba uczestników jest zrównoważona, czyli w spotkaniu bierze udział mniej więcej tylu uczniów z Polski, co z Niemiec,
 • Czas trwania programu: min. 4 pełne dni, max. 28 dni spotkania (region przygraniczny: od kilku godzin do 28 dni), praktyki: do trzech miesięcy.
 • Liczba opiekunów musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do liczby uczestników,
 • Uczniowie z obu krajów wspólnie realizują punkty programu, które mają na celu integrację grupy polskiej i niemieckiej,
 • Uczniowie aktywnie uczestniczą w planowaniu treści projektu,
 • Spotkanie nie może mieć charakteru czysto turystycznego.
 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl