„Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”

„Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” projekt współfinansowany z Programu Współpracy MV-BB-PL INTERREG VA (INT 179)

Liderem projektu jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Partnerzy w projekcie to:
·         Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
·         Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin Brandenburg
·         Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
·         Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
·         Amt Gartz (Oder)
·         Staatskanzlei des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Geschäftsstelle für die Metropolregion Stettin
 
Partnerzy stowarzyszeni bez wkładu finansowego:
·         Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
·         Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern
·         Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
·         Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg
·         Gmina Miasto Szczecin
·         Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V.
·         Gmina Miasto Świnoujście
·         Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
·         Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego
·         Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
·         Abteilung Energie und Landesentwicklung
·         Urząd Statystyczny w Szczecinie
·         Landkreis Vorpommern-Greifswald
·         Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
 
Transgraniczny rozwój Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ma istotne znaczenie dla stworzenia efektywnie funkcjonujących sieci współpracy polsko-niemieckiej. W szczególności dziedziny takie jak planowanie przestrzenne, gospodarka czy mobilność dotykają wyzwań, które można efektywniej rozwiązać w ramach udanej współpracy transgranicznej. Konieczność łączenia zasobów obszaru wsparcia wymaga jednak intensyfikacji tej współpracy. Mimo promowania idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina jest ona rozpoznawalna jedynie wśród kilku instytucji w regionie. Brak systemowej dyskusji o potrzebach tego obszaru i niewystarczająca koordynacja działań powoduje, że bez szczególnego wsparcia pomysł efektywnego łączenia potencjałów pozostanie tylko teorią.
 


Celem projektu jest wsparcie procesu przemian dokonujących się w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina poprzez dostarczanie rzetelnych dowodów o jego potencjałach i powiązaniach, pozyskanych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Wyniki projektu będą pomocne w rozwoju regionu przyczyniając się do zwiększenia jego konkurencyjności, a ich odbiorcami będą decydenci i grupy interesariuszy. Efektem projektu będzie opracowanie metodyki pozyskiwania, harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Na tej podstawie zostaną oszacowane możliwości funkcjonowania systemu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina. W efekcie nastąpi intensyfikacja współpracy sieciowej w kontekście transgranicznym poprzez zapewnienie udziału możliwego najszerszego grona interesariuszy ze strony polskiej i niemieckiej. Wskazane w projekcie obszary tematyczne to: turystyka, transport regionalny i mobilność, efektywne sieci współpracy, partnerstwo miejsko-wiejskie, inteligentny rozwój i branże przyszłości.

Oczekiwanym rezultatem będzie nadanie Regionowi Metropolitalnemu Szczecina roli obszaru o rzeczywistym transgranicznym charakterze, pogłębienie współpracy sieciowej, efektywniejsze wspólne wykorzystanie istniejących zasobów. Dzięki wdrożeniu cyklicznych transgranicznych konferencji prezentujących informacje o Regionie (wyniki monitoringu) zostaną wspólnie określone kierunki rozwoju oparte na zdiagnozowanych potrzebach, poprawi się wymiana informacji o podejmowanych działaniach, zainteresowane pomioty uzyskają aktywne wsparcie. Obecnie działania dotyczące wdrażania idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina są ograniczone do jednorazowych wydarzeń, widoczna jest trudność w długofalowym określeniu potrzeb, przepływ wiedzy odbywa się poprzez kontakty osobiste, a nie systemowe.

Realizacja projektu stanowi praktyczne wdrożenie Koncepcji Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina z 2015 r. Trudnością w rozwoju koncepcji transgranicznych jest fakt, że często zakres wymaganych działań wykracza poza ramy prawne poszczególnych  jednostek. Dlatego w projekcie określono obszary tematyczne tak, by móc do nich zaprosić i polskich i niemieckich partnerów. Wówczas zarówno diagnoza potrzeb, jak i harmonizacja danych będzie wynikać z ich doświadczeń, a każda ze współpracujących instytucji wniesie do projektu szczegółową wiedzę o swoim regionie. Innowacyjność projektu dotyczy tematów horyzontalnych realizowanych w trakcie trwania całego projekcie. Są to innowacyjne metody partycypacji, innowacyjne sposoby pozyskania danych oraz działania poświęcone wdrożeniu dyrektywy PE dotyczącej otwartych danych.
 
 
 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl