"Transcoding Pomerania - Podniesienie jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania"

 "Transcoding Pomerania - Podniesienie jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania", projekt współfinansowany z Programu Współpracy MV-BB-PL INTERREG VA INT180. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, a jego partnerem jest Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. Partnerem stowarzyszonym jest EUWT Tatry sp. z o.o.

 

Od czasu zmian politycznych w 1989 roku stan infrastruktury zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej części obszaru wsparcia, uległ znacznej poprawie. Dzięki środkom pomocowym z UE odtworzono szereg połączeń drogowych i zbudowano nowe łączące polską i niemiecką sieć drogową. Osiągnięto względnie dobrą mobilność w obrębie Euroregionu Pomerania. Równolegle do infrastruktury rozwijała się współpraca transgraniczna między wszelkiego rodzaju podmiotami Euroregionu Pomerania, jednak wiedza z zakresu historii i mentalności sąsiada nadal jest niewystarczająca, a największym wyzwaniem pozostała bariera językowa. Uprzedzenia istnieją po obu stronach granicy, co negatywnie przekłada się na współpracę. Obaj partnerzy projektu chcą wypracować model kompleksowego podejścia do przezwyciężania barier współpracy poprzez kursy językowe, szkolenia z zakresu historii i kultury sąsiada, warsztaty integracyjne i interkulturowe. Ustabilizuje to pracę w Euroregionie Pomerania, pogłębi ją i rozwinie, a jedocześnie będzie mogło posłużyć za przykład dla innych podmiotów prowadzący współpracę transgraniczna, jak np. administracja państwowa, administracja samorządowa szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego.

 

W raporcie KE "Collecting solid evidence” 2016 pogranicze polsko-niemieckie zostało określone jako posiadające jedną z największych w skali UE liczby barier wynikających z istnienia granicy. Oznacza to z drugiej strony, że ich likwidacja skrywa w sobie jeden z najwyższych potencjałów rozwoju współpracy. Zidentyfikowane bariery są natury fizycznej i mentalnej, jednak najtrudniejsze do pokonania są te o charakterze mentalnym wynikające z odmienności kultur, języków, braku zaufania do ludzi żyjących po drugiej strony granicy. Partnerzy realizując projekt „Transcoding Pomerania” na własnym przykładzie chcą pokazać jak należy likwidować istniejące utrudnienia we współpracy.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl