Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona.

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich została uruchomiona. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować w niej zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Zagadnienie to zostało szczegółowo opisane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dla kogo jest ona przeznaczona? 

Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto. Co ważne beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych (Pzp) muszą stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/baza-konkurencyjnosci-funduszy-europejskich-uruchomiona/

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl