Cele i ich realizacja

Biuro Stowarzyszenia wykonuje zadania, nałożone przez Statut, Regulamin Biura i uchwały Władz. Stowarzyszenie realizuje cele, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, poprzez: "podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości samorządów w oparciu o środki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych".

Cele Stowarzyszenia

 •     wspieranie i rozwijanie samorządności gmin,
 •     reprezentowanie interesów gmin,
 •     wspomaganie współpracy między gminami,
 •     pomaganie gminom w ich codziennej działalności,
 •     informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej,
 •     koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie.

Realizacja zadań i celów
Realizacja zadań i celów Stowarzyszenia odbywa się na wielu płaszczyznach:

 •     poszukiwanie oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania zadań, w tym
      również organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla wnioskodawców,
 •     podejmowanie działań na rzecz promocji gmin i miast członkowskich Stowarzyszenia,
 •     obsługa finansowa i merytoryczna programów Polsko -  Niemieckiej Współpracy
      Młodzieży oraz organizacja szkoleń dla organizatorów i opiekunów wymiany,
 •     kształcenie w zakresie problematyki Unii Europejskiej,
 •     pomoc w nawiązywaniu i rozwoju kontaktów,
 •     współpraca w strukturach Prezydium i rady Euroregionu Pomerania.


Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest instytucją prowadzącą długofalową politykę edukacyjną w zakresie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską, funduszy pomocowych oraz przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne w ramach współpracy transgranicznej.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl