Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Informacje ogólne
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
 
Data publikacji strony internetowej:
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
 
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. 
 
Treść niedostępna
Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:
1.Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
2.Część plików .PDF to skany dokumentów, jak np. Statut. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.
3.Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.
4.Wyszukiwarce kontekstowej brak znaczników "label". Błąd zostanie poprawiony.
 
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł,
są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
filmy nie posiadają napisów, tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji lub transkrypcji.
 
wyłączenia
Treści wyłączone
1.Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
2.Niektóre materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
3.Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 
Deklarację sporządzono dnia: 
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Działoszewska-Gizicka, e-mail: m.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl, telefon:914347838.
 
Każdy ma prawo:
  
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
 
 
Żądanie musi zawierać:
 
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 
 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 
 
Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Stowarzyszenie Gmin polskich Euroregionu Pomerania ma swoją siedzibę na pierwszym piętrze w budynku biurowym „Fabryka” - znajdującym się w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 184c, 71-256 Szczecin, który jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:
•Pomieszczenia Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania znajdują się na pierwszym piętrze.
•Na ogólnodostępnym, bezpłatnym parkingu, znajdującym się przed budynkiem dostępne są miejsca dla osób niepełnosprawnych.
•Do budynku prowadzą 2 wejścia – z przodu (od ulicy) i tyłu budynku (od parkigu). Wejście od strony głównej jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach – do windy prowadzą schody. Wejście z tyłu budynku jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Niepełnosprawni mogą korzystać z windy.
•W windach są informacje głosowe.
•W budynku brak pochylni.
•Do budynku można wejść z psem-przewodnikiem.
•Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Informacje dodatkowe
Planowane jest stworzenie nowej strony internetowej, w pełni dostępnej.

  

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl