Drugi nabór projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego został uruchomiony.

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu trwa od 1 marca do 1 czerwca 2016 r. Tylko wnioskodawcy najlepszych koncepcji projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, w którym będą mogli złożyć pełny wniosek projektowy. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

Rozsztrzygniecie pierwszego etapu naboru nastąpi we wrześniu br. 

Wnioski należy składać elektronicznie w formacie pdf, wysyłając pod adres: application@interreg-baltic.eu: koncepcję projektu (ang. concept note), podpisaną i zeskanowaną deklarację partnera wiodącego (ang. lead partner confirmation), oraz opcjonalnie - tylko dla projektów flagowych Planu Działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego - podpisany i zeskanowany list poparcia (ang. letter of commitment) ze strony właściwego Koordynatora Obszaru Priorytetowego lub Lidera Działań Horyzontalnych.

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu. Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa podręcznik. Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy i mających prawo do refundacji środków, z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym programem. W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85 proc. dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony.

Więcej szczegółów na temat naboru, niezbędnych dokumentów oraz innych ważnych informacji znajdziecie Państwo tutaj.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl