Drugi nabór w ramach Programu Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska został zakończony

Od 20 maja do 15 lipca 2016 r. w programie trwał nabór wniosków w osiach priorytetowych Transport i mobilność oraz Współpraca transgraniczna.

Łącznie wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 43,5 mln euro. Złożone projekty obejmują m.in. modernizację istniejących i budowę nowych połączeń komunikacyjnych. Ich celem będzie także wzmocnienie współpracy pomiędzy medycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi instytucjami oraz służbami ratowniczymi z Polski i Niemiec.

Obecnie rozpoczęła się ocena formalna i merytoryczna wniosków. Komitet Monitorujący dokona wyboru projektów do dofinansowania w październiku 2016 r.

Kolejny nabór wniosków w programie w pozostałych dwóch osiach priorytetowych - Natura i Kultura oraz Edukacja jest planowany w okresie 5 września - 31 października 2016 r.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wtedy m.in. projekty z zakresu promowania, rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. O wsparcie mogą się też starać przedsięwzięcia dotyczące wspólnej, polsko-niemieckiej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego przez całe życie.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl