Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska.

W dniach 17-18.02.2016 w Löcknitz odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska.

Wykaz decyzji podjętych przez Komitet Monitorujący znajdziecie Państwo poniżej.

Uchwały:
Członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili Kryteria wyboru projektów oraz Procedurę wyboru projektów:
Procedura wyboru projektów
Formale Projektauswahlkriterien / Formalne kryteria wyboru projektów
Qualität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Jakość współpracy transgranicznej
Wkład projektu w realizację Programu Współpracy
Merytoryczno-branżowa ocena projektu
 

Terminy pierwszych konkursów (calls) 2015/2016 oraz posiedzeń Komitetu Monitorującego, na których odbędzie się wybór projektów, zostały zaktualizowane i uchwalone w formie harmonogramu indykatywnego, co oznacza, że terminy zostały podane z zastrzeżeniem zatwierdzenia brakujących jeszcze decyzji dotyczących wytycznych kwalifikowalności oraz dostępności elektronicznego Systemu Monitorowania / eMS – internetowy portal projektów (Indikativer Zeitplan für die ersten Aufrufe zur Antragseinreichung / Harmonogram indykatywny otwarcia oraz trwania pierwszych naborów wniosków).
 

Członkowie Komitetu Monitorującego porozumieli się co do podstaw Procedury rozpatrywania skarg w związku z wyborem projektów. Dokument wymaga jeszcze poprawek redakcyjnych i zostanie zatwierdzony w procedurze obiegowej Komitetu Monitorującego.

Pozostałe ustalenia:
Wspólne wytyczne kwalifikowalności zostaną omówione przez partnerów Programu podczas oddzielnego spotkania w Warszawie, a następnie uchwalone w procedurze obiegowej.
Uaktualniona Strategia komunikacji zostanie przedstawiona partnerom Programu do konsultacji. Dokument zostanie przyjęty w procedurze obiegowej.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl