Europejska Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) stanowi Cel 2 polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jest kontynuacją Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III z okresu 2000-2006 oraz Programów EWT z okresu 2007-2013. EWT ma służyć wspieraniu, promocji i realizacji projektów o międzynarodowym charakterze w całej Unii Europejskiej. W skład Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020 wchodzą następujące komponenty:

  • współpraca transgraniczna – mająca na celu rozwiązywanie wspólnych problemów zidentyfikowanych w regionach przygranicznych, przy jednoczesnym budowaniu więzi łączących społeczności z graniczących ze sobą krajów;
  • współpraca transnarodowa – umożliwiająca współpracę w ramach ściśle określonych obszarów geograficznych;
  • współpraca międzyregionalna – pozwalająca na unowocześnienie polityk regionalnych oraz efektywniejsze i lepiej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych.

Polska uczestniczy w siedmiu programach transgranicznych, dwóch transnarodowych oraz w jednym programie międzyregionalnym. Programy z udziałem Polski to:

  • współpraca transgraniczna:

- Polska – Słowacja,

- Czechy – Polska,

- Polska – Saksonia,

- Brandenburgia – Polska,

- Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska,

- Południowy Bałtyk,

- Litwa – Polska, 

  • współpraca transnarodowa:

- Region Morza Bałtyckiego,

- Europa Środkowa, 

  • współpraca międzyregionalna:

- Interreg Europa. 

Środki na finansowanie projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na lata 2014-2020 przewidziano na ich realizację kwotę 8,9 mld EUR.

 
Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS)

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS), zainaugurowana w 2004 r., jest polityką Unii Europejskiej skierowaną do państw sąsiadujących nieobjętych obecnie perspektywą członkostwa.

Podstawą prawną funkcjonowania EPS jest art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym „Unia rozwija szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy".

W perspektywie finansowej 2014-2020 wdrażane będą dwa programy EIS wzdłuż granicy Polski:

    - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina,

    - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja.

 Więcej informacji na temat programów EIS znajdą Państwo na stronie www.ewt.gov.pl .

 
Programy EWT w województwie zachodniopomorskim

Beneficjenci z województwa zachodniopomorskiego w latach 2014-2020 będą mogli korzystać z następujących programów w ramach poszczególnych komponentów EWT:

Współpraca transgraniczna:

- Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska (budżet: 134 mln. EUR z EFRR, obszar wsparcia: województwo zachodniopomorskie, a także powiaty Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland w Brandenburgii oraz powiaty Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald i Mecklenburgische Seenplatte w Meklemburgii-Pomorzu Przednim)  http://interreg5a.info/,

- Południowy Bałtyk (budżet: 83 mln. EUR z EFRR, obszar wsparcia: regiony nadmorskie 5 państw członkowskich UE: Danii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwecji) http://en.southbaltic.eu .

Współpraca transnarodowa:

- Region Morza Bałtyckiego (budżet: 264 mln. EUR z EFRR, obszar wsparcia: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia oraz wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, jak również wybrane regiony trzech państw spoza UE: Norwegii, Białorusi i Rosji) www.interreg-baltic.eu ,

- Europa Środkowa (budżet 246 mln. EUR z EFRR, obszar wsparcia: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Niemiec oraz wybrane regiony Włoch) http://www.central2020.eu/ . 

Współpraca międzyregionalna:

- Interreg Europa (budżet: 359 mln. EUR z EFRR, obszar wsparcia: wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia i Szwajcaria) http://www.interregeurope.eu/ .

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl