Fundusze Europejskie bez barier.

Jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnościami jako uczestnicy projektów unijnych? Jakie obowiązki muszą spełnić projektodawcy i instytucje korzystające ze środków unijnych, aby zapewnić dostępność realizowanych projektów? Odpowiedzi na te pytania zawiera zestaw działań zaproponowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Krokiem na drodze do zapewnienia uniwersalnej dostępności projektów unijnych są narzędzia opisane w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020. Dzięki nim Fundusze Europejskie otwierają się na osoby z niepełnosprawnościami w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce dotychczas. Zastosowanie dostępności cyfrowej i architektonicznej, uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień w projektach, ma zwiększyć udział osób z niepełnosprawnościami w działaniach realizowanych ze środków unijnych i zaowocować powstawaniem wyłącznie dostępnych dla wszystkich inwestycji infrastrukturalnych.

Chcąc pomóc sprostać wyzwaniom, jakie wiążą się z realizacją projektów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami Ministerstwo Rozwoju przygotowało podstronę poświęconą tematyce dostępności: power.gov.pl/dostepnosc, która pozwala na szybkie dotarcie do informacji związanych z realizacją Wytycznych.

Wejdź na power.gov.pl/dostepnosc i zapoznaj się z:

  • najważniejszymi dokumentami dotyczącymi horyzontalnej zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  • głównymi zasadami dotyczącymi dostępności Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami,
  • publikacjami informacyjnymi o dostępności architektonicznej i cyfrowej,
  • informacjami w formie instrukcji i poradników ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z dostępnością

Zobacz także:

Fundusze Europejskie bez barier - broszura

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-otwieraja-sie-na-osoby-z-niepelnosprawnosciami/ 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl