Historia

 

EUROREGION POMERANIA

 

Korzenie Euroregionu Pomerania sięgają 1990 roku, wraz z pomysłem utworzenia związku samorządowego, który miał za zadanie realizację współpracy ponadgranicznej. W skład jego miały wchodzić samorządy terytorialne Pomorza Zachodniego oraz samorządy przygraniczne obszarów państw sąsiadujących.

Euroregion Pomerania jest najmłodszym na granicy Zachodniej Polski. Jego powstanie wiążę się z trudnym okresem politycznym i historycznym, dlatego też utworzenie jego trwało bardzo długo. Trwająca wiele lat dyskusja czy powstanie Euroregionu Pomerania jest potrzebne w końcu zakończyła się sukcesem. Lista płaszczyzn, na których współpraca sąsiadów jest konieczna i długa lista problemów do rozwiązania, były najlepszym argumentem.
 
15 grudnia 1995 roku w Szczecinie, podpisano „Umowę o utworzeniu Euroregionu Pomerania”. Jej sygnatariuszami byli:
 
 • Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania”
 • niemiecki Związek Komunalny „Europaregion Pomerania e.V.”
 • Miasto Szczecin.
 
Dokument ten ze strony polskiej podpisali: ówczesny Przewodniczący KZC GPZ „Pomerania”     i Senator Rzeczypospolitej Polskiej dr Zbigniew Zychowicz, ze strony Miasta Szczecina dokument podpisał ówczesny Prezydent miasta Szczecin mecenas Bartłomiej Sochański, stronę niemiecką reprezentował Rainer Haedrich - prezydent Kommunalgemeischaft Pomerania, ówczesny Landrat (starosta) powiatu Uecker – Randow.
 
 
Powstanie Euroregionu Pomerania poprzedziły następujące ważne wydarzenia:
 
 • Listopad 1990 roku –po raz pierwszy pojawiła się nazwa „Pomerania” w odniesieniu do struktury samorządowej
 • Maj 1991 roku – odbyło się w Szczecinie spotkanie przedstawicieli państw bałtyckich, na którym zawarta deklarację tzw. „Triady Bałtyckiej” - dotyczącej zagadnień ekologicznych
 • Jesienią 1991 roku powstał Związek Komunalny „Europaregion Pomerania e.V.” z siedzibą w Pasewalku
 • Przełom marca/kwietnia 1992 roku – Urzad Wojewódzki w Szczecinie zaprezentował koncepcję powołania czterostronnego Euroregionu „Pomerania” (Pomorze Zachodnie Polski i Niemiec wraz z powiatami należącymi do krajów związkowych Brandenburgia i Meklemburgia, Pomorze Przednie, Południowa Skania w Szwecji, duńska wyspa Bornholm oraz wschodnia Zelandia)
 • 11 luty 1994 roku – zawarto w siedzibie Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego w Szczecinie kluczowe dla utworzenia Euroregionu Pomerania porozumienie o współpracy polskiego Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania”, a niemieckim Związkiem Komunalnym „Europaregion Pomerania e.V.”
 • Styczeń 1995 rok – zawarto porozumienie pomiędzy Komunalnym Związkiem Celowym Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” a Prezydentem Miasta Szczecina w sprawie wspólnego działania na rzecz utworzenia Euroregionu
 • Lipiec 1995 rok – Zarząd Miasta Szczecin, KZC GPZ „Pomerania” i Związek Komunalny „Europaregion Pomerania e.V.” przyjęły deklarację woli utworzenia Euroregionu Pomerania
 • 27 listopada 1995 roku – Rada Miejska w Szczecinie przyjęła uchwałę o przystąpieniu do Euroregionu Pomerania
 • 15 grudnia 1995 roku podpisano trójstronną umowę powołującą Euroregion Pomerania
 • 26 lutego 1998 roku w Lund w Szwecji podpisano deklarację przystąpienia do Euroregionu Pomerania Związku Gmin Skanii.
 
 
Organami władzy Euroregionu Pomerania są:
 1. Rada Euroregionu - składa się z 36 członków, delegowanych po 12 przez stronę polską, niemiecką i szwedzką. Ze strony polskiej 6 członków powołuje (kiedyś KZC GPZ „Pomerania” ) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, oraz 6 Miasto Szczecin. Kadencja delegatów odpowiada kadencji organów delegujących strony. W Polsce odpowiada to kadencji samorządowej.
 2. Prezydium Euroregionu - składa się z 6 członków, po 2 z każdej strony. Prezydium powołuje Prezydentów Euroregionu, po jednym ze strony polskiej, niemieckiej i szwedzkiej. Do zadań Prezydium należy m.in. reprezentowanie Euroregionu na zewnątrz, wykonywanie uchwał rady, kierowanie pracami Euroregionu, powoływanie Grup roboczych oraz Sekretarza Euroregionu.
 3. Sekretariat Euroregionu -  jest jeden wspólny dla wszystkich stron Euroregionu                     i mieści się w Szczecinie przy Stowarzyszeniu Gmin polskich Euroregionu Pomerania.
 
Rada EP ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu 2 kwietnia 1996 roku w Eberswalde. Wybrano tam także władzę wykonawczą, tj. 4 – osobowe Prezydium Euroregionu i pięć grup roboczych. Do koordynacji projektów wspieranych finansowo z programów Unii Europejskiej INTERREG (po stronie niemieckiej) i PHARE CBC (po stronie polskiej) uzgodniono powołanie do życia Wspólnego Komitetu Sterującego, a na siedzibę wspólnego Sekretariatu Euroregionu wybrano Szczecin.
 
Do dziś siedzibą Sekretariatu jest Szczecin, al. Wojska Polskiego 164 przy Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
 
biuro@pomerania.org.pl                       dyrektor@pomerania.org.pl
 

 
 
Celem Euroregionu zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie było, PODEJMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ DLA RÓWNOMIERNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU ORAZ ZBLIZENIA JEGO MIESZKAŃCÓW PO OBU STRONACH GRANICY”.
W obszarach jego zainteresowań znalazły się: współpraca gospodarcza, transfer technologii, szkolenia zawodowe, wymiana młodzieży i grup zawodowych, współpraca kulturalna, ochrona środowiska naturalnego, poprawa gospodarki leśnej i rolnej, infrastruktury granicznej i transgranicznej, budowa kompleksowego systemu informacji, koordynacja transgranicznego planowania przestrzennego, współpraca podczas pożarów i klęsk żywiołowych.
            W zapisie umowy znalazło się również dążenie partnerów do włączenia we współpracę także samorządów komunalnych Szwecji i Danii.
 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl