Interreg IV A

Program Interreg IV A (pełna nazwa: Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 )  realizowany był w Euroregionie Pomerania w okresie programowania 2007-2013 i służył wsparciu współpracy regionów przygranicznych na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i społecznej. Wdrażanie Programu rozpoczęło się konferencją inauguracyjną 21 listopada 2008 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Nadrzędnym celem Programu było wniesienie wkładu w równomierny i zrównoważony rozwój obszaru wsparcia przez transgraniczne zbliżenie mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji. Aby ten cel uzyskać, wyodrębnione zostały trzy priorytety, w ramach których można było realizować polsko-niemieckie projekty:  

Priorytet I – Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza;   

Priorytet II – Wspieranie transgranicznych powiązań gospodarczych i zacieśnienie współpracy gospodarczo-naukowej;   

Priorytet III – Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji.  

Ponadto utworzony został Priorytet IV – Pomoc techniczna, służący właściwemu zarządzaniu Programem.   

Na realizację przedsięwzięć w ramach powyższych priorytetów w latach 2007-2013 przeznaczone zostały ponad 132 mln. EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki tej kwocie udało się zrealizować 69 polsko-niemieckich projektów. Ich wykaz znajduje się na stronie Programu www.interreg4a.info .

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl