Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rozwoju udostępniło publikację „Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020”, stanowiącą zbiorcze kompendium wiedzy na temat pakietu rozporządzeń odnoszących się do polityki spójności.

Opracowanie ma charakter pomocniczy i zostało przygotowane w celu ułatwienia analizowania przepisów rozporządzeń, jednakże nie pełni ono roli wytycznych ani nie prezentuje oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju w kwestii interpretacji przepisów prawnych. Treści w nim zawarte mają charakter ekspercki i wyrażają poglądy ich autorów. Realizując programy i projekty należy bezpośrednio stosować przepisy rozporządzeń unijnych oraz właściwe przepisy krajowe. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów rozstrzygają instytucje zarządzające, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz Komisja Europejska.

Pierwszeństwo mają zawsze przepisy prawa unijnego i krajowego, jak również wytyczne krajowe, które określają ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i do których stosowania zobowiązuje się beneficjent na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

W niniejszej publikacji zostały omówione rozporządzenia unijne składające się na pakiet legislacyjny dla polityki spójności 2014‑2020 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. zwane rozporządzeniem ogólnym oraz rozporządzenia w sprawie poszczególnych funduszy - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym EWT, a ponadto Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego).Celem komentarza jest wyjaśnienie nowych przepisów unijnych zawartych w powyższych rozporządzeniach, wraz z towarzyszącymi im przepisami zawartymi w odpowiednich innych rozporządzeniach unijnych lub rozporządzeniach wykonawczych i delegowanych Komisji Europejskiej wg stanu na kwiecień 2015 r. Ma on zapewnić wsparcie instytucjom odpowiedzialnym za realizację polityki spójności w zrozumieniu całokształtu przepisów unijnych i krajowych, a także dokumentów pochodnych istotnych dla danego zagadnienia.

Wiele przepisów rozporządzenia ogólnego ma również zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), razem z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i Funduszem Spójności (FS), nazwane zostały Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (EFSI), jednak ten komentarz został opracowany z myślą przede wszystkim o polityce spójności.

Komentarz znajdziecie Państwo w dokumencie zamieszczonym poniżej.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Opublikowana-Komentarz-do-rozporzadzen-unijnych-dla-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl