Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz projektu Raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

10 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje wyżej wymienionych dokumentów potrwają odpowiednio do 13 i 8 sierpnia 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej.
Aby zgłosić uwagi na temat projektu Programu i/lub Raportu prosimy o wypełnienie on-line właściwego formularza. Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin zgłaszania uwag upływa 13 sierpnia 2014 r. (projekt Programu) oraz 8 sierpnia 2014 r. (projekt Raportu).

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

W celu zapoznania się z projektem Programu i Raportu prosimy o pobranie dokumentów zamieszczonych poniżej.
 
Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i przekazane pod obrady międzynarodowej Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu na lata 2014-2020.
 
Formularze uwag do projektu Programu oraz do projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod następującym linkiem:

http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/Strony/Konsultacje_publiczne_w_ramach_Programu_Wspolpracy_INTERREG_VA_Meklemburgia_Pomorze_Przednie_Brandenburgia_100714.aspx
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl