Nabór projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

Informacje o naborze

Nabór projektów dotyczy trzech priorytetów:

1. Potencjał dla innowacji
Priorytet ten kieruje wsparcie na działania wzmacniające zdolność Regionu Morza Bałtyckiego do stworzenia i komercjalizacji innowacji. W ten sposób program zachęca do eksperymentowania z nowymi podejściami i rozwiązaniami w celu ich praktycznego przetestowania w ramach działań pilotażowych. Ponadto priorytet ma na celu wzmocnienie potencjału sektora publicznego, jako czynnika stymulującego innowacje, oraz zwiększenie absorpcji innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W ujęciu tematycznym, jeden z głównych celów priorytetu kładzie nacisk na wykorzystanie możliwości dotychczasowej i planowanej infrastruktury badawczej i innowacyjnej. Ponadto priorytet wspiera budowanie potencjału dla strategii inteligentnej specjalizacji i ich realizacji, np. poprzez testowanie i działania pilotażowe. Priorytet zapewnia także wsparcie innowacji nietechnologicznych.

2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Priorytet wspiera współpracę transnarodową poprawiającą potencjał władz publicznych i specjalistów do zapewnienia lepszego stanu środowiska naturalnego wód Regionu Morza Bałtyckiego oraz do wzmocnienia zasobooszczędnego wzrostu. Priorytet umożliwia opracowanie zintegrowanych podejść w celu ograniczenia ładunków składników biogennych oraz obniżenia zrzucania substancji niebezpiecznych do wód. Ponadto priorytet wspiera rozwój i testowanie modeli zarządzania i finansowania, a także rozwiązań technologicznych do produkcji i dystrybucji energii odnawialnej oraz poprawy wydajności energetycznej. Celem priorytetu jest również wzmocnienie zrównoważonego i zasobooszczędnego niebieskiego wzrostu w regionie.

3. Zrównoważony transport
Priorytet obejmuje działania na rzecz budowy potencjału zapewniającego bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe w regionie. W szczególności ma na celu lepsze połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych sieci transportowych i węzłów w Regionie Morza Bałtyckiego do głównych sieci transportowych. Ponadto priorytet wspiera poprawę dostępu oddalonych obszarów do ośrodków miejskich, administracyjnych oraz gospodarczych, a także obszarów dotkniętych zmianami demograficznymi. Z uwagi na znaczenie transportu morskiego dla regionu priorytet skupia się także na poprawie bezpieczeństwa morskiego oraz przyjaznej środowisku żeglugi morskiej. Wreszcie priorytet koncentruje się w sposób szczególny na obszarach miejskich Regionu Morza Bałtyckiego w celu zwiększenia przyjaznej środowisku mobilności.

Oficjalnym językiem programu jest język angielski. Wszelka komunikacja między wnioskodawcami a Instytucją Zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem odbywa się w języku angielskim. Dokumenty dotyczące naboru dostępne są w języku angielskim. Wnioski projektu wypełnia się w języku angielskim.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

  • Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w pierwszym etapie - II kwartał 2015 r.
  • Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w drugim etapie - IV kwartał 2015 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski składa się elektronicznie w formacie pdf wysyłając pod adres application@interreg-baltic.eu:

  • koncepcję projektu (ang. concept note),
  • podpisaną i zeskanowaną deklarację wnioskodawcy wiodącego (ang. lead partner confirmation),
  • oraz opcjonalnie - tylko dla projektów flagowych Planu Działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego - podpisany i zeskanowany list poparcia (ang. letter of commitment) ze strony właściwego Koordynatora Obszaru Priorytetowego lub Lidera Działań Horyzontalnych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu. Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa podręcznik.

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym programem.

W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85 proc. dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

  1. obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
  2. sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
  3. bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
  4. większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
  5. większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

Przykłady działań możliwych do realizacji w poszczególnych priorytetach

1. Potencjał dla innowacji
1.1 Infrastruktura badań i innowacji - przykładowe działania: identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury; opracowanie mechanizmów zapewniających efektywne kosztowo wykorzystanie zasobów i najlepsze wykorzystanie wyników badań naukowych; wykorzystanie rezultatów badań w produktach i usługach.
1.2 Inteligentna specjalizacja - przykładowe działania: tworzenie struktur współpracy w celu pozyskania zdolności innowacyjnej; tworzenie platform umożliwiających transfer wiedzy i tworzenie synergii międzyregionalnych w zakresie rozwoju regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji.
1.3 Innowacja nietechnologiczna - przykładowe działania: wspólne opracowywanie produktów i usług wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc pracy w branżach kreatywnych; opracowanie i testowanie działań wspomagających międzysektorowe nawiązywanie kontaktów między MŚP.

2. Efektywnie gospodarowanie zasobami naturalnymi 
2.1 Czyste wody - przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód do niego wpływających; opracowywanie i wdrażanie strategii i działań ukierunkowanych na zagrożenia spowodowane bronią i środkami bojowymi zalegającymi w Bałtyku, inwestycje pilotażowe w celu zapobiegania zrzutowi biogenów i substancji niebezpiecznych, wspomaganie ich usuwania .
2.2 Energia odnawialna - przykładowe działania:  testowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; ewaluacja i testowanie alternatywnych technologii pozyskiwania energii z odpadów; wdrażanie innowacyjnych technologii gromadzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz modeli dystrybucji.
2.3 Efektywność energetyczna - przykładowe działania:  promowanie ekologicznej przedsiębiorczości, opracowanie systemu zachęt promujących efektywne energetycznie produkty i usługi.
2.4 Zasobooszczędny „błękitny wzrost” - przykładowe działania: pilotażowe zastosowanie zaawansowanych technologii morskich w celu zrównoważonego korzystania z zasobów morskich; opracowywanie i wdrażanie planów zintegrowanego zarządzania środowiskiem morskim.

3. Zrównoważony transport
3.1 Interoperacyjność transportu - przykładowe działania: rozwój regionalnych węzłów transportowych i węzłów transportu multimodalnego; poprawa możliwości świadczenia usług przez  porty i terminale intermodalne i ich integracja z sieciami w głębi kraju; harmonizacja rodzajów transportu i sieci transportowych pod względem technicznym, prawnym, organizacyjnym, w zakresie bezpieczeństwa itd.
3.2 Dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych zmianami demograficznymi - przykładowe działania: opracowanie i wdrażanie strategii, służących wykorzystaniu potencjału w zakresie gospodarki i turystyki, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych; wdrażanie nowych modeli usług transportowych zapewniających dostępność.
3.3 Bezpieczeństwo morskie - przykładowe działania: harmonizacja interpretacji i wdrażania regulaminów, norm i przepisów bezpieczeństwa; stosowanie zaawansowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa morskiego i ochrony, np. wdrażanie e-nawigacji, automatycznych systemów nawigacji.
3.4 Żegluga przyjazna środowisku -  przykładowe działania:  tworzenie systemów wymiany informacji o rejsie, umożliwiających okrętom podróż z prędkością ekonomiczną przy optymalnym czasie dotarcia na miejsce i oszczędności paliwa; pilotażowe działania na rzecz ekologicznej żeglugi śródlądowej.
3.5 Przyjazna środowisku mobilność miejska - przykładowe działania: rozwój systemów inteligentnego transportu w zakresie mobilności miejskiej; opracowanie i wdrażanie systemów zarządzania mobilnością miejską w ramach strategii na rzecz transportu niskoemisyjnego.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w podręczniku dostępnym na stronie programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu nie został określony.
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Wielkość budżetu programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektów wynosi 248 mln euro. Norwegia przeznacza 5,5 mln euro na dofinansowanie norweskich partnerów projektów.

Kwota dofinansowania przekazana na program z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na udział partnerów z Białorusi i Rosji wynosi 8,8 mln euro. Organizacje z tych krajów mogą otrzymać dofinansowanie dopiero po podpisaniu stosownych umów finansowych. Niemniej zachęca się wnioskodawców do włączenia do projektów partnerów z tych krajów w charakterze organizacji stowarzyszonych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu
Zasady składania wniosku określone są w ogłoszeniu (ang. announcement) oraz w podręczniku programu (ang. programme manual) dostępnych na stronie programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wniosek koncepcji projektu (ang. concept note) dostępny jest na stronie stronie programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Wzór umowy o dofinansowanie
Umowa o dofinansowanie będzie dostępna w trakcie drugiego etapu naboru.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Procedura odwoławcza jest w trakcie opracowania.


Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat naboru oraz konsultacje przegotowywanych projektów można uzyskać pod adresem: info@interreg-baltic.eu.

Ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informacji o programie udziela Monika Strojecka-Gevorgyan - e-mail Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl