Nabór projektów w ramach „Seed Money Facility” został otwarty!

W dniu 18 lutego 2013 roku został uruchomiony nabór projektów w ramach „Seed Money Facility” (SMF). Od tego dnia wnioski o dofinansowanie przesyłać można do sekretariatu przy Investitionsbank Schleswig-Holstein, który pełni funkcję instytucji zarządzającej SMF.
 
„Seed Money Facility” jest mechanizmem pozwalającym współfinansować przygotowywanie projektów, które przyczynią się do realizacji jednego z obszarów priorytetowych lub działań horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Pomysły muszą zostać opracowane we współpracy z Koordynatorami Obszarów Priorytetowych lub Liderami Akcji Horyzontalnych (instytucji odpowiedzialnych za realizację działań w ramach EUSBSR). Każdy projekt w ramach seed money, aby stać się kwalifikowanym do wsparcia,musi otrzymać list popierający tzw. support letter od koordynatora danego obszaru priorytetowego lub lidera danego działania horyzontalnego. Koordynatorzy/ liderzy tym samym powinni potwierdzić wkład poszczególnych projektów w realizację celów postawionych przed EUSBSR. Projekty dofinansowane w ramach tego mechanizmu muszą być początkiem nowych partnerstw, pomysłów, działań, które zaowocują kolejnymi aplikacjami składanymi do różnych narodowych i unijnych funduszy w przyszłej perspektywie wsparcia 2014-2020.
Szczegółowe informacje nt. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, jej Planu Działania oraz dane kontaktowe do Koordynatorów Obszarów Priorytetowych/ Liderów Akcji Horyzontalnych znaleźć można na stronie www.balticsea-region-strategy.eu
 
Projekty, które otrzymają wsparcie w ramach SMF nie mogą trwać dłużej niż 1 rok. Partnerstwo musi skupiać minimum 3 partnerów spośród narodowych, regionalnych lub lokalnych władz lub innych podmiotów prawa publicznego z przynajmniej 3 różnych państw Regionu Morza Bałtyckiego: Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Szwecji, Białorusi i Rosji. W uzasadnionych przypadkach również instytucje z innych państw mogą brać udział w projekcie. Ponadto, zaangażowane organizacje są zobowiązane do wskazania tzw. partnera koordynującego, który pochodzi z jednego z unijnych państw Regionu Morza Bałtyckiego biorącego udział w projekcie.
 
W ramach mechanizmu „Seed Money Facility” projekty mogą liczyć na wsparcie w wysokości między
30 a 50 tys. euro, a w uzasadnionych przypadkach, np. gdy planowane jest przygotowanie studium wykonalności kwota ta może być zwiększona do 100 tys. euro. Dofinansowanie to nie może jednak przekroczyć 85% budżetu projektu i można je otrzymać tylko na następujące kategorie kosztów: personel, koszty usług zewnętrznych, podróże, zakwaterowanie i koszty spotkań.
 
Nabór projektów ma charakter ciągły. Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie podejmowana
4 razy w roku przez członków Komitetu Monitorującego Programu Region Morza Bałtyckiego we współpracy z Koordynatorami Obszarów Priorytetowych i Liderami Akcji Horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące „Seed Money Facility” wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenie wniosku aplikacyjnego są dostępne na stronie www.seed.eusbsr.eu  
 
Przy składaniu dokumentów językiem roboczym jest język angielski.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl