O projekcie

INT 6 
Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A/Grenzüberschreitendes Netzwerk der Service- und BeratungsCentren in der Euroregion POMERANIA einschließlich des Landkreises Märkisch-Oderland in der Förderperiode Interreg V A
 
Ramy czasowe: 
16.07.2016 - 31.12.2020

Partner Wiodący:
Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.

Partnerzy Projektu:
STIC Wirtschaftsfördergesellschaft MOL mbH,
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (koordynator strony polskiej),
Gmina Dębno,
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie,
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego z siedzibą w Koszalinie,
Gmina Myślibórz,
Gmina Miasto Szczecin,
Gmina Miasto Świnoujście.

Kwota całkowita: 4 841 495,08 EUR
EFRR: 4 115 270,79 EUR

Różnice w mentalności, brak wiedzy o kraju sąsiada utrudniają nie tylko współpracę instytucji, lecz również kooperację pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Odmienne systemy prawne i brak umiejętności językowych spowalniają integrację rynków, transgraniczną mobilność MŚP i stanowią tym samym bariery wzrostu, w szczególności w porównaniu z sąsiadującymi ze sobą regionami jednolitego obszaru językowego i prawnego. Tu zaczyna się praca Sieci Centrów Usługowo Doradczych Euroregionu Pomerania (CUD).
Projekt jest kontynuacją działań, z poprzedniego okresu finansowego w ramach Programu INTERREG IV A. Nowością w obecnym projekcie jest włączenie jako trzeciego partnera do projektu Powiatu Märkisch Oderland i tym samym stworzenie biura CUD w Strausbergu. Po stronie polskiej nowym punktem na mapie, jest biuro w Świnoujściu.

Jednym z najważniejszych celów Euroregionu POMERANIA jest przyspieszenie procesów integracji zarówno na poziomie transgranicznym, euroregionalnalnym jak i w kontekście europejskim. Siec CUDów stanowi przy tym ważny element łączący i będzie ten proces wspierać i monitorować poprzez następujące działania:

• Wspieranie i monitorowanie regionalnych procesów rozwoju strukturalnego poprzez kierunkowe pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w Euroregionie POMERANIA i w Powiecie Märkisch Oderland

• Inicjowanie i moderowanie szeroko zakrojonego lokalnego i regionalnego procesu komunikowania się pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami i instytucjami głównie z otoczenia businessu np. poprzez konkretne zapowiedzi imprez (prasa, prezentacja internetowa) przedsiębiorcy i inne podmioty będą informowani i zachęceni do udziału w Polsko-Niemieckich Forach Przedsiębiorców, targach, podróżach studyjnych, co może przyczynić się do nawiązania pierwszych kontaktów oraz długotrwałej współpracy. Oprócz powyższego CUD-y zaprezentują swoje usługi oraz działania podczas targów, spotkań i większych imprez za pomocą stoisk informacyjnych i prezentacji.

• Budowanie powiązań pomiędzy samorządami i innymi podmiotami w regionie pogranicza 

Szybkie ścieżki komunikowania się wewnątrz sieci i zaangażowanie regionalnych kręgów gospodarczych predestynują Centra Usługowo-Doradcze do stawania się uznanymi multiplikatorami transgranicznych, ważnych dla gospodarki informacji. Celem realizacji tego zadania, Sieć została ustabilizowana i rozbudowana w oparciu o 10 lokalizacji biur (4 po stronie niemieckiej i 6 po stronie polskiej) i 21 pracowników na terenie Euroregionu POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch Oderland.
Sieć CUD opiera się zasadniczo na zasadzie transgraniczności. Poprzez usytuowanie poszczególnych biur po obu stronach granicy na całym obszarze Euroregionu sieć CUD jest w korzystnej sytuacji pozwalającej zaoferować klientom transgraniczne pośredniczenie w kontaktach i oferty współpracy poszczególnych podmiotów. Pomocne jest przy tym fakt, iż w każdym biurze CUD zatrudnieni są pracownicy władający językiem polskim i niemieckim jako językami ojczystymi. Wartość dodana takiej współpracy sieciowej polega w porównaniu z istniejącymi strukturami na jej wybitnie transgranicznym charakterze, znajdującym odzwierciedlenie zarówno w jej strukturze jak i ukierunkowaniu wyłącznie na działania transgraniczne.

Biura po stronie polskiej: 

CUD Szczecin, CUD Koszalin, CUD Dębno, CUD Myślibórz,  CUD Karlino, CUD Świnoujście

Biura po stronie niemieckiej:

SBC Neubrandenburg, SBC Greifswald, SBC für Barnim und Uckermark (Schwedt/Oder), SBC Strausberg

Długofalowym celem projektu jest tym samym tworzenie stabilnego transgranicznego otoczenia gospodarki. Grupami docelowymi są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym w coraz większym stopniu podmioty podejmujące działalność gospodarczą) jak i zrzeszenia, stowarzyszenia, administracja komunalna, placówki edukacyjne i osoby prywatne. 

Sieć Centrów Usługowych będzie się prezentować na własnej stronie internetowej. Będzie to umożliwiało zwracanie się do poszczególnych, ale i też w razie potrzeby do kilku biur CUDów bezpośrednio przez internet, udostępnianie dwujęzycznych informacji o działaniach transgranicznych i o stanie rozwoju pogranicza oraz efektywne rozreklamowanie wspólnych przedsięwzięć. Transgraniczny portal internetowy zagwarantuje szeroko zakrojone i transgraniczne przekazywanie informacji o ofercie Centrów Usługowo Doradczych bezpośrednio przedsiębiorstwom i innym beneficjentom. Równolegle do prezentacji internetowej stworzony zostanie jednolity „Cooperate Identity“, który znajdzie swoje odzwierciedlenie we wszystkich innych materiałach takich jak ulotki, teczki z prezentacjami, banerach, itd.

 
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz budżetu państwa.
 
 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl