Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, Państwa dane osobowe, które przekazujecie Państwo do naszych baz danych są przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.
 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 184C/15, 71-256 Szczecin (dalej: Euroregion Pomerania).
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Euroregion Pomerania jest umowa o świadczenie usług, jak również umowa o współpracy związana z działalnością Euroregionu Pomerania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Euroregion Pomerania. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Euroregion Pomerania informuje, że zgoda może zostać́ w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność́ przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Celem, dla których Euroregion Pomerania przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością Euroregionu Pomerania. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez Euroregion Pomerania. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Euroregion Pomerania jest:
a) dochodzenie ewentualnych roszczeń́ w związku z poniesioną przez Euroregion Pomerania szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej;
b) udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych;
c) zapewnienie najwyższej jakości umów,
4. Euroregion Pomerania przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a) firmom świadczącym usługi wsparcia IT Euroregionu Pomerania oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
b) kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
c) Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz innym organom kontrolnym.
5.    Dane osobowe: 
a) pozyskane w związku z zawartą umową będą̨ przetwarzane przez Euroregion Pomerania przez okres przedawnienia roszczeń́ podatkowych lub roszczeń́ cywilnoprawnych lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń́ nastąpi później,
b) pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez Euroregion Pomerania są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
c) pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Euroregion Pomerania ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Euroregionu Pomerania. Euroregion Pomerania udostępnia adres e-mail odo@pomerania.org.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Euroregion Pomerania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Euroregion Pomerania nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl