Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego/ej specjalisty/ki

SGPEP poszukuje od zaraz  kandydatów/ki  na stanowisko głównego/ej specjalisty/ki ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej we Wspólnym Sekretariacie Programu Współpracy INTERREG VA MV/BB/PL 2014-2020.

 

Miejsce pracy: Wspólny Sekretariat w Löcknitz (Niemcy) i siedziba pracodawcy. 
Stanowisko tworzy się na czas określony na okres do: 31.12.2022.
Program Współpracy INTERREG VA MV/BB/PL  został opracowany wspólnie przez partnerów polskich i niemieckich w celu pogłębienia transgranicznej integracji obszaru wsparcia.

W oparciu o zidentyfikowane potencjały rozwojowe obszaru wsparcia Program Współpracy koncentruje się na następujących czterech obszarach strategicznych:
 • natura i kultura,
 • transport i mobilność,
 • edukacja,
 • współpraca transgraniczna.
 
Koncentracja tematyczna ma służyć dalszej i głębszej integracji obszaru wsparcia w kluczowych dla jego rozwoju dziedzinach (dalsze informacje znajdują się na stronie internetowej www.interreg5a.info).  
 
Jedną z instytucji Programu Współpracy jest Wspólny Sekretariat (WS). Siedzibą Wspólnego Sekretariatu (WS) jest Löcknitz. W WS zaangażowany jest dwujęzyczny personel (język polski i niemiecki) zatrudniany przez Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V., Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kraj Związkowy Brandenburgia.
 
Wspólny Sekretariat odpowiada w szczególności za realizację następujących zadań:
 • doradztwo, szkolenie i informowanie potencjalnych beneficjentów,
 • wspieranie przy opracowywaniu projektów oraz poszukiwanie partnerów projektów jak i pozyskiwanie projektów, wsparcie partnerów projektów w procesie składania wniosku o dofinansowanie,
 • przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja wniosków o dofinansowanie,
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie,
 • koordynacja procesu naboru, oceny i wyboru projektów,
 • weryfikacja wniosków o dofinansowanie celem przedłożenia Komitetowi Monitorującemu,
 • wsparcie partnerów projektów w realizacji projektów,
 • wspieranie Komitetu Monitorującego wraz z przygotowaniem jego posiedzeń oraz przygotowaniem decyzji Komitetu Monitorującego,
 • wspieranie Instytucji Zarządzającej przy opracowywaniu raportów dotyczących realizacji Programu,
 • wspieranie Instytucji Zarządzającej w procesach monitorowania i oceny wdrażania Programu oraz w toku przygotowań do zmian Programu, jeżeli do takich dojdzie,
 • wspieranie Instytucji Zarządzającej i Koordynatorów Krajowych przy działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Programu,
 • wspieranie przy przestrzeganiu przepisów o informacji i promocji,
 • wspieranie partnerów projektów, Instytucji Zarządzającej, kontrolerów i innych zaangażowanych urzędów i instytucji w toku wdrażania projektów,
 • pomoc przy realizacji Strategii Morza Bałtyckiego.
 
Wybrany kandydat/ka będzie realizował/a wyżej wymienione zadania WS w uzgodnieniu i pod nadzorem Kierownika WS wg aktualnych potrzeb wynikających z natężenia zadań w WS. 
 
Wymagania:
 1. Ukończone studia wyższe magisterskie.
 2. Udokumentowana doskonała znajomość języka niemieckiego i polskiego  w mowie i piśmie.
 3. Znajomość regulacji UE i przepisów krajowych, dotyczących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w szczególności Programu Współpracy INTERREG VA MV/BB/PL 2014-2020.
 4. Udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu i/lub wdrażaniu programów/projektów finansowanych ze środków UE (preferowane: w ramach INTERREG lub EFRR).
 5. Podstawowa znajomość właściwych krajowych przepisów prawnych, dotyczących gospodarowania środkami budżetowymi i wdrażania programów pomocowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim,  Brandenburgii i Polsce.
 6. Podstawowa znajomość niemieckiego i polskiego prawa zamówień publicznych i prawa cywilnego oraz unijnego prawa dotyczącego pomocy publicznej.Znajomość obszaru stanowiącego zakres terytorialny Programu.
 7. Pożądana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej poziom B1).
 
Oczekuje się również, że kandydat/kandydatka będzie dysponować wysoko rozwiniętymi zdolnościami kooperacyjnymi i komunikacyjnymi, gotowością do osiągania wyznaczonych celów, umiejętnością negocjacji z zagranicznymi partnerami, kompetencjami interkulturowymi oraz zdolnością do podejmowania nowych wyzwań. Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B.
 
Aplikacje w języku niemieckim i polskim, do których powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające wykształcenie (dokumenty potwierdzające wykształcenie nie wymagają tłumaczenia)  i dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz życiorys, prosimy składać w wersji papierowej i/lub elektronicznej w terminie do dnia 16 lutego 2018 na adres:
 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Al. Wojska Polskiego 184c/15
71-256 Szczecin
kadry@pomerania.org.pl
 
Do aplikacji należy załączyć oświadczenie w języku polskim o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji (przykładowy wzór w załączeniu).

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kandydatkami. 

 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl