Otwarto nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013.

31 marca 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013. Nabór potrwa do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

Program Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013
Działanie 2.4.
Inicjatywy społeczności lokalnych
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2015, godz. 16.00 GMT+1
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
maj 2015 r.
Wyniki ogłoszone będą  na stronie Programu:
www.southbaltic.eu 
Miejsce składania wniosków:
E-mail: application@southbaltic.eu do 30 kwietnia 2015, godz. 16.00 GMT+1
Sposób składania wniosków:
Wersja elektroniczna:
application@southbaltic.eu
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
Przykładowi potencjalni beneficjenci Programu Południowy Bałtyk to:
  • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
  • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
  • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
  • instytucje kultury,
Więcej informacji w Podręczniku Programu (Programme Manual), rozdział: 4.1 oraz 4.2.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Nabór dotyczy projektów typu „kapitał zalążkowy” („seed money”). Celem jest wypracowanie koncepcji projektowej dla inicjatyw Programu Południowy Bałtyk 2014-2020.
 
Szczegółowy opis wymagań dla projektu znajduje się w dokumencie  „Terms of Reference”, będącym częścią
Pakietu Aplikacyjnego (dostępny pod adresem http://en.southbaltic.eu/news/?lang_id=2&id_news=1637 )
Kryteria wyboru projektów:
 Szczegóły dotyczące oceny wniosków określone zostały w dokumencie „Terms of Reference”, będącym częścią Pakietu Aplikacyjnego (dostępny pod adresem http://en.southbaltic.eu/news/?lang_id=2&id_news=1637 )
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Do 85 proc. dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy.
Do 75 proc. dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
40 000 EUR (z czego EFRR: 30 000 – 34 000 EUR, w zależności od pochodzenia partnerów i ich stopy dofinansowania)
Niezbędne dokumenty
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
W ramach Programu nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komitetu Sterującego.
Linki
 
Źródło:


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl