Program Interreg Poudniowy Bałtyk 2014-2020 otworzył pierwszy nabór projektów!

2 listopada br. został otwarty pierwszy nabór projektów w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Potrwa on do 18 grudnia br., godz. 16.00 GMT+1 . Projekty są przyjmowane w ramach wszystkich osi priorytetowych.

Ogłoszenie o naborze oraz wszystkie niezbędne dokumenty w języku angielskim dostępne są na stronach: www.southbaltic.eu lub http://2014-2020.southbaltic.eu/index/

Językiem oficjalnym Programu jest język angielski. W kwestiach spornych/interpretacyjnych obowiązująca jest więc wersja angielska dokumentów.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26-27.04.2016

Miejsce składania wniosków:

Wspólny Sekretariat Techniczny

Al. Grunwaldzka 186

80-266 Gdańsk

e-mail:application@southbaltic.eu                                                                                    

Sposób składania wniosków:

Wersję elektroniczną wniosku w języku angielskim wraz z czytelnymi skanami załączników oraz skanem podpisanej pierwszej strony wniosku o dofinansowanie, tzw. „confirmation page” należy przesłać na adres: application@southbaltic.eu

Oryginał pierwszej strony wniosku o dofinansowanie, tzw. „confirmation page”, podpisany przez Partnera Wiodącego należy przesłać w formie papierowej na adres:

Wspólny Sekretariat Techniczny

Al. Grunwaldzka 186

80-266 Gdańsk

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

·         - władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,

·         - organizacje powołane przez władze publiczne,

·         - instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

·         - izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,

·         - organizacje pozarządowe,

·         - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

         Szczegółowe zasady określa Podręcznik Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór otwarty jest dla wszystkich osi priorytetowych.

Finanse:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec I Litwy.

Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: brak ograniczeń

Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie dostępne są na stronach internetowych: www.southbaltic.eu oraz

http://2014-2020.southbaltic.eu/index/

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl