Przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020 opublikowane.

Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020”. Tzw. ustawa wdrożeniowa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 29 sierpnia 2014 r.. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r .

Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.:
•    mechanizmów koordynacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
•    zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces ,
•    rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
•    kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych,
•    pomocy publicznej,
•    zasad wdrażania instrumentów zwrotnych,
•    systemu wyboru projektów,
•    procedury odwoławczej.


Przepisy ustawy uwzględniają także zupełnie nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020, w tym:
•    przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego (w Polsce zajmować się tym będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) procesu desygnacji, czyli potwierdzenia, że instytucje zajmujące się wdrażaniem danego programu operacyjnego spełniają warunki żeby robić to prawidłowo;
•    wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
•    modyfikacja zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.


Treść „Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020” znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pod następującym linkiem:  http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Przepisy_dotyczace_wdrazania_funduszy_UE_2014_2020_opublikowane_20140901.aspx

                                                                                                             

 

                                                                                                                    Źródło: strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl