Rozliczenie

Projekt należy rozliczyć tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż 1 miesiąc po zakończeniu przedsięwzięcia.
 
W skład rozliczenia projektu wchodzą:
  •      sprawozdanie   
  •      zrealizowany program   
  •      zestawienie kosztów ( https://pomerania.org.pl/file/list/3/0 )
  •      kopie faktur (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  •      inne materiały (np. zdjęcia, filmy, artykuły prasowe)
  •      zbiorcza lista uczestników projektu   
  •      indywidualne potwierdzenie udziału w projekcie w języku polskim, niemieckim i angielskim.

 

Formularze wszystkich dokumentów znaleźć można w zakładce:

Materiały do pobrania.

 

 

Zasady potwierdzenia udziału w projekcie polsko-niemieckim:

1.      Organizatorzy projektu wypełniają pierwszą część formularza „Potwierdzenia udziału”, podając ogólne dane projektu (nazwa organizatorów, termin, miejsce realizacji i numer wniosku), a następnie kopiują go dla każdego uczestnika. Drugą część formularza wypełnia i podpisuje każdy uczestnik projektu. W przypadku uczestników poniżej 16. roku życia indywidualne „Potwierdzenie udziału” wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun. Wypełnione formularze powinny być przechowywane u organizatorów projektu (z reguły u gospodarzy). PNWM lub właściwa jednostka centralna – w celu kontroli projektu – może w każdej chwili zażądać od organizatorów projektu przedłożenia wszystkich indywidualnych „Potwierdzeń udziału”.

2.      Bazując na danych zebranych w indywidualnych „Potwierdzeniach udziału”, organizatorzy projektu sporządzają „Zbiorczą listę uczestników projektu”, która powinna zostać podpisana przez kierowników obu grup. „Zbiorczą listę uczestników projektu” należy przedłożyć PNWM lub właściwej jednostce centralnej wraz z dokumentacją rozliczeniową projektu. „Zbiorcza lista uczestników projektu” służy uproszczeniu rozliczenia. Zawarte w niej dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu rozpatrzenia rozliczenia i obliczenia wysokości dotacji końcowej lub ewentualnej kontroli.

Dokumentacja rozliczeniowa wraz z indywidualnymi „Potwierdzeniami udziału” musi być przechowywana przez organizatora projektu przez 5 lat, zgodnie z przysługującym PNWM prawem do kontroli projektów i wydatkowania przyznanych środków. Prosimy również pamiętać, że brak wypełnionego „Potwierdzenia udziału” prowadzi do wykluczenia uczestnika z dotacji, natomiast podanie nieprawdziwych informacji może skutkować odpowiedzialnością karną.

 

Z pełną treścią „Informacji PNWM o ochronie danych osobowych” można zapoznać się w zakładce „Ochrona danych”: http://www.pnwm.org/ochrona-danych/

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl