V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (FERP)

We wtorek, 21.06.2015 r. w godz.  15.00-17.00 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (FERP).
Zebrani przedstawiciele Euroregionów z granic całej Polski przy gościnnym udziale Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pana Dawida Laska, zapoznali się między innymi ze sprawozdaniami  Przewodniczącego Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Czesława Fiedorowicza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Cezarego Cieślukowskiego, omówili kierunki działań w najbliższym roku, w tym możliwe formy współpracy Federacji z Ministerstwem Rozwoju oraz podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2015r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2015r.; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2017; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2016.

Dodatkowo delegaci FERP dokonali uzupełniającego wyboru członka Zarządu FERP.  W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego podczas posiedzenia wybrany został nowy członek Zarządu, reprezentant Euroregionu Tatry, pan Antoni Karlak. Zastąpił on w zarządzie pana Bogusława Waksmundzkiego.

W Walnym Zebraniu Federacji oraz spotkaniu z przedstawicielami MR z ramienia Euroregionu "Pomerania " wzięli udział: Prezes Stowarzyszenia, Krzysztof Soska i  Zastępca dyrektora biura, Irena Stróżyńska.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl