Ważna informacja dla polskich wnioskodawców i przyszłych beneficjentów programów EWT!

W związku z brakiem terminowej implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE oraz uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw, zaleca się zastosowanie jednego z dwóch poniższych rozwiązań w celu uniknięcia wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości u polskich beneficjentów, wszczynających postępowania o zamówienie publiczne od dnia 18 kwietnia 2016 r.:

  1. odłożenie realizacji postępowań o zamówienie publiczne do czasu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  2. odnośnie zamówień, których realizacja nie jest możliwa do odłożenia w czasie, postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie dotyczącym obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE, dostępnym na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test.

(Dla postępowań rozpoczętych przed 18 kwietnia 2016 r. wiążące są przepisy obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych w wersji aktualnej na dzień wszczęcia postępowania.)


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl