Wkrótce będzie można ubiegać się o dofinansowanie Seed Money dostępne w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Dofinansowanie Seed Money z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, służy do przygotowania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla jednego z obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych zgodnie z planem działań Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Projekty Seed Money mogą skupiać się na dowolnym temacie wymienionym w planie działań Strategii, niezależnie od ukierunkowania tematycznego priorytetów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Należy podkreślić, że plan działań jest regularnie aktualizowany.

Pierwszy nabór będzie trwał od 28 września 2016 r. do 15 lutego 2017 r.

Całkowity budżet projektu Seed Money może wynosić max 50 000 euro. Maksymalna kwota współfinansowania z Programu wynosi do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Taki poziom współfinansowania dotyczy wszystkich partnerów projektów Seed Money, w tym organizacji partnerskich z Norwegii. Aby otrzymać współfinansowanie w ramach Programu, partnerzy muszą wnieść wkład własny wynoszący co najmniej 15% całkowitego kwalifikowalnego budżetu. Wkład ten nie może pochodzić ze środków unijnych.

Jak ubiegać się o dofinansowanie Seed Money?

W celu zakwalifikowania się do finansowania Seed Money, autorzy wniosków muszą złożyć list poparcia od odpowiedzialnego Koordynatora Obszarów Tematycznych lub Działań Horyzontalnych (ang. Policy Area Coordinator PAC, Horizontal Area Coordinator HAC). Dlatego też, przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku należy skontaktować się z PAC / HAC, który jest odpowiedzialny za obszar tematyczny danego projektu lub działania horyzontalnego, aby uzyskać poparcie dla pomysłu na współpracę międzynarodową. W każdym z projektów musi brać udział co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego Programem: partner wiodący i co najmniej dwóch partnerów projektu. Szczegóły dotyczące kwalifikowalności partnerów oraz zasady dotyczące przygotowania i realizacji projektów Seed Money zawarte są w podręczniku Programu (rozdział J).

Wersja podręcznika Programu w języku angielskim dostępna jest tutaj.

Wersję polską tego dokumentu można znaleźć tutaj.

Informacje na temat procedury składania wniosków, dane kontaktowe do koordynatorów Strategii dostępne są na stronie Programu.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl