Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 17 kwietnia 2019r. w Szczecinie miało miejsce XXIII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Było to szczególne spotkanie, gdyż przedstawiano na nim nie tylko sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia, udzielano absolutorium Zarządowi SGPEP za rok 2018r., przedstawiano plan pracy na rok następny, ale przede wszystkim, wybrano nowy Zarząd SGPEP, zgodnie ze zmienionym Statutem,  na pięcioletnią kadencję.

Prezes Zarządu SGPEP, Krzysztof Soska złożył sprawozdanie z czteroletniej działalności i podziękował wszystkim odchodzącym Członkom Zarządu SGPEP za pracę na rzecz Stowarzyszenia. Podziękował także dyrekcji i pracownikom Biura SGPEP, podkreślając ich wysoką kompetencję. 

Podjęto uchwałę  utrzymującą dziewięcioosobowy skład Zarządu SGPEP, na czele którego ponownie stanął Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina.  Wiceprezesem Zarządu został Tomasz Czuczak, sekretarz Koszalina, a Skarbnikiem - Piotr Pawlik, burmistrz Mirosławca. W skład Zarządu SGPEP weszli ponadto: Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu,  Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, Bazyli Baran, radny Szczecina, Bogdan Wankiewicz, starosta Powiatu Wałeckiego, Mirosław Kluk, burmistrz Pełczyc i Grzegorz Kulbicki, burmistrz Dębna. Delegaci wybrali również Członków Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: Monika Kuźmińska, Mirosław Żylik i Edyta Podgórska. 

Podczas Zebrania Delegatów wybrano także Prezydenta Euroregionu Pomerania i sześcioosobowy skład do Rady Euroregionu Pomerania. Po raz pierwszy Delegaci podjęli uchwałę, by Prezes Zarządu SGPEP pełnił jednocześnie funkcję Prezydenta Euroregionu Pomerania, a członkami Rady Euroregionu Pomerania zostali przedstawiciele Zarządu. Funkcję Prezydenta Euroregionu Pomerania powierzono Krzysztofowi Sosce. Do rady Euroregionu wybrano: Annę Mieczkowską, Janusza Żmurkiewicza, Mirosława Kluka, Piotra Pawlika, Bogdana Wankiewicza oraz Grzegorza Kubickiego.
Była to także historyczna chwila, gdyż z uwagi na zebrane quorum (85% obecnych na sali Delegatów) udało się procedować zmiany w nowym Statucie Stowarzyszenia, tak, by dostosować go do obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Na wprowadzenie zmian w najważniejszym dokumencie Stowarzyszenia czekano aż 6 lat.
Zebranie Delegatów było także momentem do rozmów o przyszłości Stowarzyszenia, szczególnie w obliczu programów europejskich, których dysponentem jest także SGPEP. Dr Marcin Krzymuski zaprezentował stan prac nad strategią Euroregionu Pomerania. To także wyjątkowy projekt. Do tej pory każda ze stron Euroregionu Pomerania, czyli SGPEP i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. opracowywały dla siebie strategie narodowe. Tym razem obaj partnerzy złożyli wspólny projekt i otrzymali dofinansowanie na opracowanie wspólnej strategii dla naszego Euroregionu. Prace trwają, odbywają się liczne warsztaty, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, a wyniki analiz zostaną zaprezentowane jesienią br. 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl