Wyniki 3. posiedzenia Komitetu Monitorującego

W dniu 16/17 listopada 2016 r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska dokonał wyboru projektów do dofinansowania na łączną kwotę 41,8 mln Euro.

Wśród wybranych projektów znalazł się m.in.: projekt pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca” (wartość ok.17,6 Mln Euro), który umożliwi wsparcie transgranicznych przedsięwzięć i spotkań pomiędzy obywatelami, samorządami i stowarzyszeniami.

Ponadto do dofinansowania wybrano dwa projekty infrastrukturalne z osi priorytetowej „Transport i Mobilność” (wartość 24,2 mln Euro). Projekt stwarza możliwość remontu16 odcinków różnych dróg, dzięki którym jakość infrastruktury drogowej po polskiej i niemieckiej stronie ulegnie poprawie.

Decyzje w sprawie projektów złożonych w ramach osi priorytetowej „Współpraca Transgraniczna”, które złożono w terminie od 20.05 do 15.07.2016, zostaną podjęte podczas kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego w styczniu 2017 r.

Lista wybranych projektów do dofinansowania w dniu 16/17.11.2016:

  1. Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca
    Wnioskowane dofinansowanie z środków wsparcia (EFRR) 15,00 Mln EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  2. Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II
    Wnioskowane dofinansowanie z środków wsparcia (EFRR) 15,82 Mln EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  3. Stworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami federalnymi i krajowymi na podstawie planu rozwoju infrastruktury drogowej i porozumienia o współpracy powiatów Märkisch-Oderland, Myśliborskiego i Gorzowskiego w Euroregionie POMERANIA
    Wnioskowane dofinansowanie z środków wsparcia (EFRR) 2,16 Mln EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl