XXVI Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 Zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania   12.05.2022r. odbyło się XXVI Zebranie Delegatów naszego Stowarzyszenia. Spotkanie zostało zrealizowane z użyciem platformy zoom. Delegaci na Prowadzącego Zebranie wybrali dr. Bazylego Barana. Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Soska zaprezentował sprawozdanie z prac zarządu. Z treści sprawozdania wynika, że zarząd w ubiegłym roku spotkał się cztery razy. W trakcie spotkań zarządu członkowie otrzymywali informacje na temat Funduszu Małych Projektów, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Centrów Usług i Doradztwa oraz innych realizowanych przez SGPEP projektów.

 Od 2016 roku Stowarzyszenie zatwierdziło 517 projektów FMP na łączną kwotę 9 mln 170 tys. euro. Bardzo ważnym elementem pracy była realizacja nowatorskiego programu FMP Covid-19, który pozwolił przetrwać partnerstwom na pograniczu polsko-niemieckim bardzo trudny okres pandemii. W 2021r. rozliczono 66 projektów FMP Covid-19 na kwotę 2mln 124 tys. euro.

Działająca w Euroregionie Pomerania Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała 29 projektów na łączną kwotę 710 tys. zł (5 z nich to projekty trójstronne). Okres pandemii bardzo źle wpłynął na funkcjonowanie PNWM. Udało się jednak wykorzystać ten czas na szkolenia oraz nawiązanie nowych kierunków współpracy.

Bardzo ważnym elementem pracy zarządu i biura była debata na temat przyszłego funkcjonowania programu Interreg VIA. Szczególnie trudne były rozmowy w sprawie przyszłości Funduszu Małych Projektów. Ostatecznie uzgodniono, że w przyszłym okresie programowania w Euroregionie Pomerania będą realizowane dwa  Fundusze Małych Projektów, jeden po stronie polskiej, a drugi po stronie niemieckiej. Polskie biuro zajmować się będzie kulturą i turystyką, a niemieckie projektami spotkaniowymi. Uzgodniono również podział pieniędzy. Polska otrzyma 7,8 mln euro, a Niemcy 5,9 mln euro.

SGPEP było realizatorem projektu Centrum Usług i Doradztwa w Euroregionie Pomerania, gdzie wraz z gminą Dębno, Koszalin, Myślibórz, Szczecin, Świnoujście i Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zrealizowaliśmy 26 wydarzeń, w których wzięło udział 660 osób, a 2300 osób skorzystało z doradztwa.

Nasze Stowarzyszenie było również realizatorem projektu „Transcoding Pomerania”, w ramach którego prowadzono naukę języka niemieckiego i angielskiego dla pracowników oraz wykłady i podróże do innych euroregionów. Ważnym elementem naszej aktywności jest udział w projekcie „Model transgranicznego monitoringu w  zakresie Regionu Metropolitarnego Szczecina”. W tym projekcie razem z partnerami niemieckimi jesteśmy współautorem koncepcji naszego transgranicznego regionu.

Po przedstawieniu sprawozdania głos zabrała pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, burmistrz Węgorzyna Monika Kuźmińska, która przedstawiła protokół pokontrolny, w którym uwypukliła dobrą sytuację budżetową Stowarzyszenia oraz politykę prowadzącą do tego, że wszystkie pensje pracowników są opłacane ze źródeł zewnętrznych. Pani burmistrz szczególnie pochwaliła realizację projektu FMP Covid-19.

Po wysłuchaniu sprawozdań Delegaci przyjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SGPEP oraz przyjęli budżet na rok 2022. Wskazano także główne kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2022. Wśród nich na czoło wysuwa się rozpoczęcie pracy nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl