W 1958 roku na pograniczu holendersko-niemieckim utworzono pierwsze transgraniczne porozumienie.
Nadano mu nazwę „Euroregio”. Od tego roku notuje się historię funkcjonowania euroregionów wzdłuż wszystkich europejskich granic.

Euroregion to wydzielona jednostka na obszarze minimum dwóch państw, oparta na formie współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących lub regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych.

Istotą pomysłu na współpracę euroregionalną było i jest przezwyciężanie uprzedzeń i nierówności, ale także tworzenie wspólnych transgranicznych przedsięwzięć.

mapa Euroregionu Pomerania

15 grudnia 1995 roku w Sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie prezydent niemieckiego Związku Komunalnego Europaregion POMERANIA e.V.  Reiner Haedrich, prezes Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania”, Zbigniew Zychowicz i prezydent Szczecina, Bartłomiej Sochański, podpisali umowę o utworzeniu Euroregionu Pomerania, której celem stało się działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenie mieszkańców po obu stronach granicy. Na dwa tygodnie przed powstaniem euroregionu, w tym samym miejscu odbył się zjazd Europejskich Regionów Granicznych (SERG). Uchwalono wtedy najważniejszy dokument programowy „Europejską Kartę Regionów Granicznych”. 26 lutego 1998 roku w Lund Euroregion Pomerania poszerzył się o Związek Gmin Skanii. 7 października 2004 – zgodnie z decyzją trzech prezydentów euroregionu (polskiego, niemieckiego i szwedzkiego) Sekretariat Euroregionu Pomerania znalazł się w strukturach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

4 marca 2013 roku podczas posiedzenia Prezydium Euroregionu Pomerania w Malmö Prezydent szwedzkiej części euroregionu poinformował o podjętej przez Związek Gmin Skanii decyzji o wystąpieniu z Euroregionu Pomerania.

Na granicach Polski istnieje 16 euroregionów w tym:

13 lutego 2012 roku w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie przedstawiciele władz euroregionów podpisali List intencyjny, dotyczący powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Federacji jest Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr.

mapa euroregionów