Logo FMP Interreg VIA
Fundusz Małych Projektów

11. posiedzenie EKS

W dniu 26.06.2024 roku odbyło się 11. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszu Małych Projektów Interreg VI A. Podczas obrad zatwierdzono dofinansowanie dla kolejnych „małych

Czytaj więcej »
zdjęcie z posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego
Fundusz Małych Projektów

Zatwierdzono kolejne projekty FMP

W dniu 24.04.2024 r. w Löcknitz odbyło się 9. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
zdjęcie z posiedzenia EKS
Fundusz Małych Projektów

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie

W dniu 27.03.2024 r. w Szczecinie odbyło się 8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Osiem projektów w CS 4.6 z dofinansowaniem

W dniu 28.02.2024 r. w Löcknitz odbyło się 7. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Zatwierdzono kolejne projekty FMP

W dniu 31.01.2024 r. w Szczecinie odbyło się 6. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Fundusze dla kultury

Na zaproszenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin w dniu 11 stycznia oraz 8 lutego br. odbyły się szkolenia dla instytucji kultury ze Szczecina. Podczas szkolenia

Czytaj więcej »

Fundusz Małych Projektów Interreg VI A w perspektywie 2021-2027

INT0200005 FMP CS 4.6 Fundusz Małych Projektów Interreg VI A – Kultura i zrównoważona  turystyka

Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Cel specyficzny: P3 4.6 Kultura i zrównoważona turystyka

Dofinansowanie: 7 837 688,99 EUR 

Termin realizacji: 1.01.2023 – 31.12.2028


W obecnym Programie Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027, FMP będzie realizowane w dwóch Celach szczegółowych.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania będzie odpowiedzialne za wdrażanie FMP w ramach Celu szczegółowego 4.6 „Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych” zarówno dla polskich, jak i niemieckich beneficjentów z obszaru wsparcia.

Natomiast Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. będzie odpowiedzialny za wdrażanie FMP w ramach Celu szczegółowego Interreg 6.3 „Wzmocnienie zaufania” zarówno dla niemieckich, jak i polskich beneficjentów.

Jakie projekty można realizować w ramach Celu szczegółowego 4.6

Celem tego priorytetu jest wzmocnienie zarówno rozwoju gospodarczego jak i udziału społecznego i innowacji na obszarze wsparcia. Zamierzenia te mają zostać osiągnięte poprzez lepsze powiązanie i rozwijanie kulturalnej i turystycznej oferty oraz ułatwienie transgranicznego dostępu do niej dla mieszkańców i odwiedzających obszar objęty Programem. W ramach niniejszego celu jest również zintensyfikowanie współpracy w zakresie sztuki i kultury oraz wzmocnienie świadomości odnośnie wspólnej kultury i historii.

Planuje się m.in. wspieranie następujących rodzajów działań transgranicznych:

  1. Rozwój i marketing transgranicznych ofert i produktów zrównoważonej turystyki, w tym organizacja i realizacja transgranicznych, publicznych wydarzeń mających na celu całościową promocję transgranicznych ofert turystycznych i kulturalnych,

  2. Rozwój wspólnych innowacyjnych rozwiązań cyfrowych związanych z turystyką i kulturą, tworzenie sieci organizacji turystycznych i lokalnych inicjatyw mających na celu wspieranie transgranicznej kultury i turystyki (w tym rozwój i łączenie digitalnych platform z ofertami) oraz transgraniczna wymiana wiedzy branżowej i kompetencji.

Kontakt - Zespół Funduszu Małych Projektów

tel. kom. 793 786 230

Magdalena Świst – Kierownik Zespołu

magdalena.swist@pomerania.org.pl

+48 91 486 08 23

Aleksandra Warska – Zastępca Kierownika

aleksandra.warska@pomerania.org.pl

+48 91 486 29 10

Magda Grodzińska – Mitek

magda.grodzinska-mitek@pomerania.org.pl

+48 91 881 17 20

Małgorzata Jeż

malgorzata.jez@pomerania.org.pl

+48 91 886 91 75

Marta Podbielska – Balik

marta.podbielska-balik@pomerania.org.pl

+48 91 434 78 38

Julia Leśniewska

julia.lesniewska@pomerania.org.pl

+48 91 35 99 113

Katarzyna Wnuk

katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

+48 91 35 99 111

Monika Działoszewska-Gizicka

m.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl

+48 91 434 78 38

W zakresie rozwoju i marketingu transgranicznych ofert i produktów zrównoważonej turystyki i kultury wspierane będą m.in. projekty ukierunkowane na: 

  • zwiększanie liczby transgranicznych ofert, ich transgraniczne udostępnianie oraz zapewnienie wielojęzyczności dofinansowanych ofert,

  • przekazywanie wiedzy o kulturze i historii kraju sąsiada szerokiej publiczności, np. poprzez wspólne wystawy lub inne pozaszkolne oferty informacyjne,

  • wspieranie transgranicznych ofert i produktów w turystyce zdrowotnej,

  • podniesienie atrakcyjności obszaru objętego Programem w świadomości mieszkańców i gości poprzez organizację i realizację transgranicznych imprez publicznych, przyczyniających się do rozwoju turystyki transgranicznej i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Kurs euro

W zakresie rozwoju innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w kontekście transgranicznych ofert kulturalnych i turystycznych wspierane będą m.in projekty, które:

  • ułatwią wyszukiwanie i rezerwację transgranicznych ofert turystycznych lub kulturalnych,

  • wzmocnią doświadczalność dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, na przykład za pomocą dwu- lub wielojęzycznych aplikacji, takich jak przewodniki turystyczne, przewodniki po muzeach lub mapy cyfrowe.

 Celem jest w szczególności wspieranie produktów typowych dla regionu i lokalnych dostawców usług turystycznych, dostępności ofert transgranicznych i ofert transgranicznych dla osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Wsparcie dla imprez publicznych promujących transgraniczną ofertę turystyczną i kulturalną jest udzielane z należytym uwzględnieniem ich trwałości finansowej.

Kalendarz wydarzeń

Finansowanie


Małe projekty mogą być finansowane w obszarach 4.6 „Kultura, zrównoważona turystyka” oraz 6.3 „Spotkania, wzmacnianie zaufania”.

Maksymalny poziom dofinansowania dla małego projektu wynosi do 80%. Dotacja wynosi maksymalnie do 50 000 euro (EFRR) na projekt. Całkowite wydatki projektu nie mogą przekroczyć 100 000 EUR.

Wydatki kwalifikowalne projektu określane są zgodnie z wybraną metodą budżetową. Wprowadzone zostały uproszczone opcje kosztowe, czyli stawki dla niektórych grup kosztów oraz kwota ryczałtowa.
Szczegóły zostały opisane w wytycznych dla beneficjentów FMP (zakładka złóż wniosek)

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent może złożyć wniosek o zaliczkę w wysokości do 25% dofinansowania EFRR.

 

 

Prezentacja - możliwości dofinansowania FMP

PDF | 2 071 KB | 10 lipca 2023

mapa Interreg 6