Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Ogłoszenie naboru oraz przyjmowanie wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VI A

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania otwiera w dniu 02.08.2023 nabór dla projektów dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg VI A w Celu Szczegółowym 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” realizowanym w ramach Programu Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027.

Nabór dedykowany jest dla polskich i niemieckich beneficjentów chcących realizować „Małe Projekty” w CS 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” i będzie trwał do odwołania przez Biuro FMP.

Dokumenty aplikacyjne i wytyczne dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej Zarządzającego FMP pod adresem Złóż wniosek – pomerania.org.pl (polska wersja językowa) i Antragstellung – pomerania.org.pl (niemiecka wersja językowa).

Uwaga! Nabór odbywa się pod następującymi specjalnymi warunkami:

  • Przed złożeniem wniosku zaleca się konsultacje projektowe (w formie elektronicznej lub osobiście) z pracownikami Biura FMP.
  • Działania w projekcie można prowadzić na własne ryzyko od dnia złożenia kompletnie wypełnionego formularza wniosku, zgodnie z zapisami w Wytycznych dla wnioskodawców FMP. Wnioskodawca potwierdza, że w procesie opracowania projektu, ustalaniu wartości budżetu (kwoty ryczałtowej) zostały spełnione zasady gospodarności, efektywności i skuteczności wydatków.
  • Wraz z wnioskiem  wnioskodawca przedkłada szczegółowy budżet planowanych kosztów.  Koszty są szacowane zgodnie z zasadami gospodarności i efektywności oraz zgodnie z cenami rynkowymi. Wnioskodawca przedkłada odpowiednio dokumenty poświadczające i dowody rozeznania rynku (np. dowody porównań i badań rynkowych, wydruki ze stron internetowych, oferty od firm, etc).
  • Projekt realizowany będzie na własne ryzyko do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.  Dla wniosków z naboru przewiduje się przygotowanie i podpisanie umowy w ostatnim kwartale 2023 roku.
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach FMP nie powoduje powstania żadnych roszczeń prawnych wobec Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (SGPEP) oraz nie stanowi też zapewnienia otrzymania dofinansowania ze środków EFRR dla określonej kwoty ryczałtowej.
  • Po przyznaniu dofinansowania, warunki wykorzystania środków oraz zasady rozliczania zostaną zawarte w umowie o dofinansowanie. Umowa określa rezultat projektu, który ma zostać osiągnięty, formę udokumentowania rezultatu projektu, wskaźniki produktu i rezultatu, terminy/ działania oraz kwotę dofinansowania projektu z EFRR (dofinansowanie w formie kwoty ryczałtowej) związaną z rezultatem projektu oraz dalsze zobowiązania wnioskodawcy (np. w zakresie promocji).
  • Realizując projekty na własne ryzyko wnioskodawca powinien spełnić wymogi dot. promocji projektu zgodnie z zapisami Wytycznych dla wnioskodawców (pkt. 4.6. Informacja i promocja).

Rozliczenie projektu może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wszelkich informacji dot. Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg VI A udzielają pracownicy Biura FMP:

Magdalena Świst – Kierownik Zespołu
magdalena.swist@pomerania.org.pl +48 91 486 08 23

Aleksandra Warska – Zastępca Kierownika
aleksandra.warska@pomerania.org.pl +48 91 486 29 10

Magda Grodzińska – Mitek
magda.grodzinska-mitek@pomerania.org.pl +48 91 881 17 20

Małgorzata Jeż
malgorzata.jez@pomerania.org.pl +48 91 886 91 75

Marta Podbielska – Balik
marta.podbielska-balik@pomerania.org.pl +48 91 434 78 38

Julia Leśniewska
julia.lesniewska@pomerania.org.pl +48 91 35 99 113

Katarzyna Wnuk
katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl +48 91 35 99 111

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.