Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Gdzie jest wolność ? – zaproszenie na debatę

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

miasto Wolgast

zapraszają na debatę

w ramach akcji projektowej | im Rahmen der Projektaktion

Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania

Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania

Gdzie jest wolność?

Wo ist die Freiheit?

Co myślą Polacy i Niemcy o wolności? | Was denken Polen und Deutsche über Freiheit?

Debata polsko-niemiecka Wolność a rzeczywistość. | Deutsch-polnische Debatte Freiheit und Wirklichkeit

Prowadzenie debaty | Moderation der Debatte

Jarema Piekutowski (Szczecin, Warszawa)

Rozmawiają: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Szczecin), Dorothea Janowski (Angermünde), Falko Reichardt (Gorkow), Monika Tichy (Szczecin).

W ostatnich latach świat zachodni doświadcza głębokiego kryzysu dotyczącego pojęcia wolności. Z jednej strony, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne oraz dziki neoliberalizm podważają ideę wolności jako dostępu do równych szans. Tradycyjne wartości liberalne, takie jak wolność słowa, wolność prasy i wolność zgromadzeń, są coraz częściej podważane i ograniczane w imię różnych „wyższych celów”, takich jak bezpieczeństwo narodowe czy zdrowie publiczne, ale także w wyniku kryzysu demokracji liberalnej w państwach takich jak Włochy, Węgry czy Polska. Młodsze pokolenia, zamiast dążyć do większej wolności, wydają się coraz częściej pragnąć silnego przywództwa i prostych rozwiązań, co może prowadzić do ograniczenia demokracji. Wolność zdaje się z drugiej strony Ten kryzys wolności wywołuje pytania o to, jakie są jej granice i jak można ją zdefiniować w zmieniającym się świecie.

 1. Czy mamy do czynienia z kryzysem wolności? Czy obecny kryzys wolności jest wynikiem nadużyć i błędów w liberalizmie? Jak neoliberalizm wpłynął na kryzys wolności?
 2. Czy demokracja liberalna się odrodzi?
 3. Jak kryzys gospodarki liberalnej wpływa na nasze postrzeganie wolności? Czy wolny rynek jest nadal najlepszym modelem dla zapewnienia wolności?
 4. Dlaczego młodzi ludzie wydają się pragnąć silnego przywódcy zamiast wolności? Czy to oznacza zmianę w postrzeganiu wolności przez młodsze pokolenia?
 5. Jak doświadczenia pandemii i wojny wpłynęły na nasze postrzeganie wolności?
 6. Jak realizować wolność w życiu osobistym, społecznym i politycznym? Jakie są granice wolności w życiu społecznym i politycznym? Kiedy ograniczenia są akceptowalne?
 7. Czy wolność zawsze idzie w parze z odpowiedzialnością i samoograniczeniem? Jak znaleźć balans?
 8. Czy nasze pragnienie wolności jest zgodne z ochroną środowiska naturalnego? Jakie są etyczne i praktyczne implikacje?

In den letzten Jahren erlebt die westliche Welt eine tiefe Krise in Bezug auf den Begriff der Freiheit. Einerseits untergraben wachsende soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten und ein brutaler Neoliberalismus die Idee der Freiheit als Zugang zu gleichen Chancen. Traditionelle liberale Werte wie Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit werden im Namen verschiedener „höherer Ziele“ wie der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit, aber auch als Folge der Krise der liberalen Demokratie in Ländern wie Italien, Ungarn oder Polen zunehmend in Frage gestellt und eingeschränkt. Jüngere Generationen scheinen, anstatt mehr Freiheit zu wollen, zunehmend eine starke Führung und einfache Lösungen anzustreben, was zu einem Abbau der Demokratie führen kann. Andererseits wirft diese Krise der Freiheit die Frage auf, wo sich ihre Grenzen befinden und wie sie in einer sich verändernden Welt definiert werden kann.

 1. Haben wir es mit der Krise der Freiheit zu tun? Ist die gegenwärtige Krise der Freiheit die Folge von Missbräuchen und Fehlern in dem Liberalismus? Wie wirkte sie der Neoliberalismus auf die Krise der Freiheit aus?
 2. Wird sich die liberale Demokratie erholen?
 3. Wie wirkt sich die Krise der liberalen Wirtschaft auf unsere Auffassung von Freiheit aus? Ist der freie Markt immer noch das beste Modell zur Gewährleistung der Freiheit?
 4. Warum scheinen junge Menschen einen starken Machthaber anstelle von Freiheit zu wollen? Bedeutet dies einen Wandel in der Wahrnehmung der Freiheit durch die jüngeren Generationen?
 5. Welchen Einfluss nahmen die Erfahrungen der Pandemie und des Kriegs auf unsere Auffassung der Freiheit?
 6. Wie sollte die Freiheit im persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben zur Geltung kommen? Was sind die Grenzen der Freiheit im gesellschaftlichen und politischen Leben? Wann sind Einschränkungen akzeptabel?
 7. Geht Freiheit immer Hand in Hand mit Verantwortung und Selbstbeschränkung? Wie finden wir das Gleichgewicht?
 8. Ist unser Wunsch nach Freiheit mit dem Schutz der natürlichen Umwelt vereinbar? Was sind die ethischen und praktischen Auswirkungen?

26 | 10 | 23 o godzinie 18:00 Uhr

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności  1, Szczecin

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.