Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Aktualizacja wytycznych FMP

Wraz za zmianami wprowadzonymi w dniu 8.11.2023 do Podręcznika Programu Interreg VI A, Zarządzający FMP wprowadzili zmiany do Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów. Aktualne wytyczne obowiązują z datą 18.12.2023

Wprowadzono następujące istotne dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów zmiany:

Dobrowolna praca nieodpłatna
Dobrowolna praca nieodpłatna nie kwalifikuje się do finansowania w ramach Programu.

Polscy partnerzy projektów: Stawka ryczałtowa KK3 Koszty podróży i zakwaterowania
Polscy partnerzy zatrudniający personel projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mogą wybrać ryczałtu KK3 na koszty podróży i zakwaterowania. Te wydatki ryczałtowe nie kwalifikują się do dofinansowania.

W zakładce złóż wniosek znajdziecie Państwo uaktualnioną wersję budżetu (excel) dla opcji budżetowej 4.
Koszty KK3 są kwalifikowane i wyliczą się automatycznie (po zaznaczeniu) tylko w przypadku, gdy w kosztach personelu zaplanowano koszt osoby zatrudnionej na umowę o pracę (własny pracownik beneficjenta).  

Zmiana maksymalnych stawek pomocy publicznej
Wraz ze zmianą ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) z dnia 1 lipca 2023 r. maksymalne stawki zostały dostosowane w następujący sposób: Pośrednia pomoc publiczna: 22 000 EUR na przedsiębiorstwo

Finansowanie wkładu własnego z funduszy krajowych dla organizacji pozarządowych
Jeśli organizacje pozarządowe korzystają z funduszy krajowych w celu pokrycia wkładu własnego, obowiązkowe jest opublikowanie dodatkowych informacji na temat źródła współfinansowania w trakcie działań public relations.

Polscy beneficjenci: Projekt dofinansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Beneficjenci z Meklemburgii-Pomorza Przedniego: Projekt jest dofinansowany przez kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie z Funduszu Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Beneficjenci z Brandenburgii: Projekt jest dofinansowany przez kraj związkowy Brandenburgia.

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.