Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Ryga 24.01-26.01.2024 spotkanie partnerów projektu Change(K)now! Ryga assembly meeting 24.01.2024- 26.01.2024

Dzięki gościnności partnerów łotewskich projektu – Aja van der Steina i Laura Fisere, reprezentantki SGPEP, Patrycja Jeziorowska i Monika Zienkiewicz brały udział w spotkaniu partnerów projektu „Change (K) now!”. Trzy dni w Rydze były bardzo pracowite i obfitowały w szereg działań, jak chociażby praca w grupach i podgrupach roboczych na temat obiegu zamkniętego systemów dostarczania żywności.

Całość wydarzenia moderowała Heidrun Fammler z organizacji Baltic Environmental Forum.

Dzień pierwszy dotyczył celów projektu, pakietów roboczych, wypracowywanych rozwiązań, zaplanowanych pilotaży i ich skorelowania z wnioskiem projektowym.

Dzień drugi to już praca w mniejszych podgrupach w podziale na catering instytucjonalny  (Patrycja Jeziorowska) oraz zielone wydarzenia (Monika Zienkiewicz). Opracowywaliśmy matrycę istniejących rozwiązań i ukierunkowywaliśmy je na przyszłe pilotaże.

Natomiast w trzecim dniu, partnerzy wypracowywali strategię komunikacyjno-promocyjną w oparciu o wymogi programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Udało nam się stworzyć również harmonogram kolejnych działań. Już wiemy, że kolejne spotkanie odbędzie się na Litwie w Kownie.

Więcej o projekcie: https://interreg-baltic.eu/project/change-know/

Thanks to the hospitality of the project’s Latvian partners Aja van der Stein and Laura Fisere, SGPEP representatives Patrycja Jeziorowska and Monika Zienkiewicz took part in the „Change (K) now!” project partners’ meeting. The three days in Riga were very busy and included a number of activities, such as working in groups and working subgroups on closed-loop food delivery systems.

The entire event was moderated by Heidrun Fammler from the Baltic Environmental Forum organization.

Day one dealt with the project’s goals, work packages, solutions being developed, planned pilots and their correlation with the project proposal.

On day two we were already working in smaller sub-groups on institutional catering (Patrycja Jeziorowska) and green events (Monika Zienkiewicz). We developed a matrix of existing solutions and targeted them for future pilots.

On the other hand, on the third day, the partners worked out a communication and promotion strategy based on the requirements of the Interreg Baltic Sea Region program.

We also managed to create a schedule for the next activities. We already know that the next meeting will be held in Kaunas, Lithuania.

More about the project: https://interreg-baltic.eu/project/change-know/

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.