Change(K)now!_Logo_Standard-medium

Projekt „Change(K)now!” ma na celu zmianę sposobu postrzegania systemu dostaw żywności i przejście z jednorazowego użytku na system obiegu zamkniętego lub wielokrotnego użytku.

Projekt pomaga gminom zredukować ilość jednorazowych opakowań na żywność w systemach dostaw żywności i cateringu (zielone wydarzenia, targi żywności, gastronomia na wynos, dostawa żywności i catering instytucjonalny) oraz budować akceptację społeczną wśród firm i ludzi dla cyrkularnego wykorzystania opakowań na żywność.

Podmioty te mogą przyczynić się do zwiększenia obiegu zamkniętego w miejskich systemach dostaw żywności poprzez przyjęcie zrównoważonych rozwiązań oraz zmianę rutynowych zachowań. Główne wyzwania projektowe polegają na tym, że istniejące rozwiązania są rozproszone, ich zastosowanie nie jest szerzej testowane i nie są wystarczająco szeroko rozpowszechnione, aby uzyskać akceptację przedsiębiorstw i konsumentów. Change(K)now! chce pokonać tę barierę poprzez:

a) prototypowanie rozwiązań,

b) testowanie w kontekście przypadków pilotażowych,

c) wprowadzanie innowacji do istniejących rozwiązań w zakresie dostaw żywności.

W ten sposób są one łatwiejsze do przyjęcia na czterech poziomach:

1) komunalnego zarządzania strategicznego,

2) cateringu instytucjonalnego w podmiotach publicznych,

3) cateringu podczas wydarzeń publicznych

4) w działaniach przedsiębiorczych na lokalnych rynkach żywności i gastronomii w przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (SGPEP) jako partner zrzeszający gminy i powiaty, będzie działać pomagając w opracowaniu strategicznego podejścia dla gmin, które są członkami naszego stowarzyszenia.

Dostarczymy dane o stanie wiedzy na temat obiegu zamkniętego w systemie dostarczania żywności w naszych gminach. Ponadto SGPEP  będzie uczestniczyć w przekazywaniu rozwiązań poprzez opracowanie strategii transferu i rozpowszechnieniu wyników pilotażowych. Chcemy w kolejnych etapach projektu także powielać rozwiązania ukazując best practice obiegu zamkniętego w dostarczaniu żywności. Za pośrednictwem swoich sieci, będziemy także prowadzić kampanię komunikacyjną w gminach, podnosząc wiedzę i kompetencje podmiotów publicznych i interesariuszy biznesowych systemu dostaw żywności poprzez organizowanie wydarzeń dla zainteresowanych gmin.

Projekt Change(K)now jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 

Więcej o projekcie: https://interreg-baltic.eu/project/change-know/

The Change(K)now! project aims to change mindsets from single-use to circular or multiple-use in food delivery systems.

The project helps municipalities reduce single-use food packaging in food supply and catering systems (green events, food markets, take-away gastronomy, food delivery & public catering), and build social acceptance among companies and people for circular reuse of food packaging.

These players can drive the circularity of urban food delivery systems by adopting sustainable solutions and changing routines & behaviors. The problem is that such options are dispersed, their applicability is not tested beyond a particular case, and are not tailored nor mainstreamed widely enough to create acceptance by businesses and consumers. Change(K)now! will overcome this barrier by:
a) prototyping solutions,
b) testing in pilot cases context, and
c) innovating existing circular solutions for food delivery.

In this way, they are easier to adopt at four levels:
1) municipal strategic management,
2) institutional catering at public entities,
3) catering at public events, and
4) in entrepreneurial activities in local food markets and gastronomy in public spaces.

The Association of Polish Municipalities in the Pomerania Euroregion, as a partner, who associates municipalities and counties, will work to  develop a strategic approach for municipalities, that are members of our association.

 We will provide data on the state of knowledge of closed-loop food delivery systems in our municipalities. In addition, we  will participate in transferring solutions by developing transfer strategies and disseminating pilot results. We also want to replicate solutions in the next phases of the project by demonstrating the best practice of closed loop in food delivery. Through our networks, we will also conduct a communication campaign in the municipalities, raising the knowledge and competence of public actors and business stakeholders in the food supply system by organizing events for interested municipalities.

The Change (K)now! project is co-financed by the European Union under the Baltic Sea Region Interreg Programme.

 

More about the project: https://interreg-baltic.eu/project/change-know/