Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Interreg VI A

Fundusze Małych Projektów – Wytyczne dla wnioskodawców z dnia 18.12.2023r.

PDF | 714 KB | 18 grudnia 2023

Załącznik 1 do wytycznych FMP, Ocena formalna wniosku

PDF | 495 KB | 26 czerwca 2023

Załącznik 2 do wytycznych FMP, Ocena jakościowa

PDF | 375 KB | 26 czerwca 2023

Załącznik 2 do wytycznych FMP, Ocena budżetu projektu

PDF | 546 KB | 26 czerwca 2023

Załącznik 3 do wytycznych FMP, Wartości referencyjne dla usług w FMP 2023

PDF | 261 KB | 26 czerwca 2023

Dokumenty aplikacyjne

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów

docx | 102 KB | 26 czerwca 2023

Załącznik 1 do wniosku, Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie

docx | 101 KB | 26 czerwca 2023

Załącznik 2 do wniosku, Oświadczenie partnerów

docx | 83 KB | 26 czerwca 2023

Załącznik 3 do wniosku, Plan kosztów – opcja budżetowa nr 1

xlsx | 86 KB | 26 czerwca 2023

Załącznik 3 do wniosku, Plan kosztów – opcja budżetowa nr 4 – nowy!!!

xlsx | 87 KB | 04 grudnia 2023

Załącznik 4 do wniosku, Oświadczenie dot. przestrzegania Karty Praw Podstawowych

docx | 77 KB | 26 czerwca 2023

Przykładowa lista obecności uczestników w projektach CS 4.6

doc | 76 KB | 30 sierpnia 2023

Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu

PDF | 530 KB | 6 grudnia 2023

Zaliczka na projekt

Wniosek o zaliczkę FMP

docx | 100 KB | 12 grudnia 2023

Pytania i odpowiedzi

Rekomendujemy by przed ostatecznym złożeniem wniosku o dofinansowanie, konsultować z pracownikami Biur FMP pomysł na projekt i przesyłać do nas wstępnie wypełnione przez Państwa dokumenty. Doradzimy i podpowiemy jak dobrze wypełnić wniosek.

W celu szczegółowym 4.6: Kultura i zrównoważona turystyka

do biura FMP przy Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
ul. Podgórna 62/U1
70-205 Szczecin
nabor@pomerania.org.pl

lub
w celu szczegółowym 6.3: Wzmocnienie zaufania

do biura FMP przy Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 4
D-17321 Löcknitz
kpf@pomerania.net

Do składania wniosków uprawnione są następujące organizacje:

 • jednostki administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami im podległymi, a także stowarzyszenia JST,
 • zrzeszenia i organizacje turystyczne, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne,
 • instytucje sportu i kultury, w tym biblioteki, muzea, ośrodki sportu i rekreacji
 • administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery,
 • organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe,
 • spółki prawa handlowego, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (spółki non profit).
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

W uzasadnionych przypadkach uprawnieni do złożenia wniosku lub uczestnictwa w projekcie mogą być organizacje z siedzibą poza obszarem Programu.

Dofinansowanie Małego Projektu może wynosić maksymalnie 50 000 EUR (EFRR). Dofinansowanie projektu z EFRR może wynosić do 80%. Łączne koszty każdego projektu nie mogą przekroczyć 100 000 EUR.

Wkład własny należy wnieść w formie pieniężnej. Udział ten wynosi przynajmniej 20% kwalifikowanych kosztów całkowitych.
Realizujący projekt musi prefinansować zasadniczo wszelkie wydatki związane z projektem. Istniej możliwość pokrycia części wkładu własnego z innych środków krajowych (szczegóły będą dostępne na stronach internetowych Zarządzających FMP)

Kompletny wniosek o dofinansowanie składa się z następujących dokumentów:

 • Formularz wniosku (w formie elektronicznej, plik Word),
 • Budżet projektu (w formie elektronicznej, plik Excel) oraz uzasadnienia poszczególnych pozycji wydatków (skany analiz rynku, ofert, wyjaśnień – pliki PDF, zrzuty ekranu cenników internetowych),
 • Podpisane oświadczenie partnerów (skan, plik PDF),
 • Podpisane „Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie”
  (skan i oryginał).

Dodatkowo tylko dla polskich samorządów i instytucji administrowanych lub nadzorowanych przez samorządy:

 • podpisane Oświadczenie o przestrzeganiu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej” (skan, plik PDF)

Dokumenty aplikacyjne (patrz: Rozdział 2.5 Wytycznych) należy złożyć elektronicznie (drogą e-mailową) w języku polskim i niemieckim.

Potwierdzeniem prawomocności wniosku jest przedłożenie oryginału podpisanego “Potwierdzenia do wniosku złożonego elektronicznie” u właściwego Zarządzającego FMP, w miarę możliwości do 14 dni po złożeniu wniosku elektronicznego.

Wnioski można składać w trybie ciągłym, w zależności od dostępności środków z EFRR. Należy przestrzegać aktualnych informacji na stronach internetowych Zarządzających FMP.

Wnioski należy zasadniczo składać na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu, aby zapewnić właściwe rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji.

Do czasu otrzymania umowy Beneficjent może realizować projekt na własne ryzyko.

Realizacja Funduszy Małych Projektów jest możliwa w 2 celach szczegółowych (CS) Programu Interreg VI A, tj. 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” oraz 6.3 „Wzmocnienie zaufania”.

Małe Projekty, które mogą być finansowane w ramach CS 6.3. koncentrują się na działaniach wspierających budowanie wzajemnego zaufania poprzez współpracę między obywatelami, organizacjami i administracją. Kwalifikujące się obszary to sport, edukacja, uczenie się przez całe życie, ochrona środowiska, integracja społeczna, zdrowie, itp.

CS 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” obsługiwany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Małe Projekty, które mogą być finansowane w ramach CS 4.6. ukierunkowane są na wspieranie kultury i turystyki jako elementu rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych polsko-niemieckiego pogranicza.

6.3 „Wzmocnienie zaufania” obsługiwany jest Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.

Szczegółowe informacje, w tym przykłady projektów zawarte są w pkt. 1.2 Wytycznych dla Wnioskodawców.

Podstawową zasadą w Programie jest to, że w Małym Projekcie zawsze uczestniczy co najmniej jeden polski i jeden niemiecki partner. Jeden z partnerów przyjmuje rolę wnioskodawcy. Z reguły partnerzy muszą pochodzić z obszaru Programu.
W uzasadnionych przypadkach uprawnieni do złożenia wniosku lub uczestnictwa w projekcie mogą być organizacje z siedzibą poza obszarem Programu, których właściwości lub kompetencje rozciągają się na obszar Programu.

Decydującym warunkiem jest w tym przypadku to, że działania projektowe tego partnera są realizowane na rzecz obszaru Programu, generują dla niego widoczną wartość dodaną oraz działania te są niezbędne do osiągnięcia celów FMP.

Budżet sporządzany jest za pomocą metody Draft budget. Uwaga !!! Nowością jest to, że Beneficjent może wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji budżetu tj. opcja budżetowa nr 1 lub opcja budżetowa nr 4.

Za pomocą tej metody sporządza się plan budżetu dla projektu, na podstawie którego w trakcie zatwierdzania projektu ustala się kwotę ryczałtową właściwą dla danego projektu (całkowite koszty kwalifikowane projektu).

Opcja budżetowa 1 stosowana jest w projektach o wysokich kosztach osobowych. Obejmuje ona rzeczywiste koszty osobowe wnioskodawcy oraz koszty pozostałe, liczone ryczałtem do 40% kosztów personelu. Kosztami pozostałymi mogą być np. koszty podróży, usług zewnętrznych, wyposażenia.

Porady jak wypełnić budżet

Tu zaznacz czy jesteś wnioskodawcą z Polski czy z Niemiec

 

Jeśli zaznaczyłeś PL wpisz miesięczny kurs EUR

Wypełnij koszty w poz. KK 1 Koszty personelu. Wnioskodawca z Polski wypełnia koszty w złotówkach, a system sam przeliczy je na kwotę wyrażoną w EUR w kolumnie 7.

By wyliczyć kwotę na koszty w kategorii KK 7 Koszty pozostałe wpisz w żółtym polu (kolumna 4) wysokość procentową – maksymalnie do 40%. Kwota zostanie wyliczona automatycznie.

Opcja budżetowa 4 to opcja standardowo stosowana dla projektów FMP. Obejmuje ona następujące kategorie kosztów (KK):
KK 1 koszty personelu – stawka ryczałtowa 20% od kosztów rzeczywistych w KK 4 i KK 5
KK 2 koszty biurowe i administracyjne – stawka ryczałtowa 10% od kosztów personelu (KK1)
KK 3 koszty podróży i zakwaterowania – stawki ryczałtowe od kosztów personelu (KK1) – niemieccy partnerzy: 4%, polscy partnerzy: 6%,
KK 4 koszty ekspertów i usług zewnętrznych – ustalane na podstawie kosztów rzeczywistych na etapie wniosku
KK 5 koszty wyposażenia – ustalane na podstawie kosztów rzeczywistych na etapie wniosku.

Porady jak wypełnić budżet

Zaznacz czy jesteś wnioskodawcą z Polski czy z Niemiec

Jeśli zaznaczyłeś PL wpisz miesięczny kurs EUR

Wypełnij koszty w poz. KK 4. Koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz KK 5 Koszty wyposażenia. Wnioskodawca z Polski wypełnia koszty w złotówkach, a system sam przeliczy je na kwotę wyrażoną w EUR w kolumnie 7.

Teraz zaznacz czy masz własny personel w projekcie. 

 

Zaznaczenie tego punktu pozwala na automatyczne wyliczenie kosztów dla kategorii KK 1, KK 2 i KK 3 z sumy jaka zostanie wyliczona w pozycji kosztów KK 4 Koszty ekspertów i usług zewnętrznych i KK 5 Koszty wyposażenia.

W przypadku całkowitej rezygnacji ze stosowania stawki ryczałtowej dla kosztów osobowych nie jest również możliwe budżetowanie wydatków w KK 2 Koszty biurowe i administracyjne oraz KK 3 Koszty podróży i zakwaterowania

Najwcześniejszym możliwym rozpoczęciem realizacji Małego Projektu jest dzień złożenia wniosku (wpłynięcie kompletnie wypełnionego formularza wniosku). Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie wszelkie działania prowadzone są jednak na własne ryzyko wnioskodawcy.

Zasadniczo Program wspiera działania projektowe realizowane na obszarze Programu.

Wyjątki (poza obszarem Programu) są możliwe, jeśli działania związane
z projektem spełniają następujące kryteria:

 • przyczyniają się do realizacji celów FMP,
 • osiągają zauważalną wartość dodaną dla obszaru Programu oraz
 • są one niezbędne do realizacji projektu.

 Działania te wymagają dodatkowego uzasadnienia.

Beneficjentowi może zostać przekazane częściowe dofinansowanie w formie zaliczki na jego wniosek.

Całkowita kwota zaliczki, o jaką może wnioskować Beneficjent w ramach projektu stanowi maksymalnie 25 % wysokości dofinansowania z EFRR.

Warunkiem przekazania Beneficjentowi zaliczki jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu i spełnienie poniższych wymogów:

 • złożenie przez Beneficjenta do Zarządzającego FMP wniosku o zaliczkę na obowiązującym formularzu;
 • dostępność środków

Po realizacji projektu wnioskodawca musi przedstawić pisemne dowody osiągnięcia rezultatu projektu (raport z realizacji projektu).

Ustalone dofinansowanie w formie kwoty ryczałtowej zostanie wypłacone pod warunkiem przedłożenia właściwie sporządzonego raportu i dokumentów poświadczających wykonanie działań i osiągnięcie przez wnioskodawcę zakładanego rezultatu projektu.

Odpowiedzialny Zarządzający FMP sprawdza kompletność i spójność dokumentów rozliczeniowych oraz kontroluje czy cel projektu został osiągnięty. Nie przeprowadza się kontroli dowodów poniesionych wydatków.

W następujących przypadkach wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania:

 • Projekt nie został zrealizowany.
 • Rezultat projektu określony w umowie (jakościowo i ilościowo) nie został osiągnięty lub nie został udowodniony.

W tych przypadkach należy niezwłocznie zwrócić Zarządzającym FMP wypłaconą wcześniej ewentualną zaliczkę.

Dofinansowanie może zostać pomniejszone o maksymalnie 2% ustalonej kwoty ryczałtowej w przypadku gdy:

 • Wnioskodawca nie wywiązał się ze zobowiązań dotyczących publikacji informacji.